Pokolenie 50+ aktywne zawodowo

Śląskie stara się o wsparcie dla osób powyżej 50. roku życia na rynku pracy
Minister Pracy i Polityki Społecznej Jolanta Fedak udostępniła kolejne środki z rezerwy Funduszu Pracy w wysokości 40 mln zł. Środki te w skali kraju zostaną uruchomione z zamiarem przekazania ich do powiatowych urzędów pracy na aktywizację zawodową i łagodzenie skutków bezrobocia wśród osób powyżej 55 roku życia. Do 18 sierpnia urzędy pracy z naszego województwa mają czas na przedłożenie do WUP koordynatora programu odpowiednich projektów ukierunkowanych na pokolenie 50+. Warto zaznaczyć, że pięćdziesięciolatkowie mają znaczne problemy ze znalezieniem pracy. Coraz więcej osób po pięćdziesiątym roku życia wycofuje się ze sfery zawodowej. Z problemem tym boryka się wiele krajów Europy, wśród nich Polska. Na śląskim rynku pracy zjawisko to jest szczególnie niepokojące. Istotne są zatem każde dodatkowe środki, które wspomogą tę generację zawodową i umocnią jej pozycję na rynku pracy. „Ta grupa wiekowa, jak wynika ze statystyk, jest w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. W znacznej mierze wynika to z negatywnych stereotypów pracodawców związanych z aktywnością zawodową ludzi dojrzałych. Tymczasem na nowoczesnym rynku pracy są to ludzie cenieni ze względu na doświadczenie zawodowe. Wierzę, że powiatowe urzędy pracy przygotują profesjonalne projekty dotyczące aktywizacji tych osób” - powiedział Marszałek Województwa Śląskiego Bogusław Śmigielski. Obecną sytuację osób 50+ na rynku pracy pokazuje analiza obecności na rynku pracy. Wysokość wskaźnika zatrudnienia według danych GUS za IV kwartał 2009 w przedziałach wiekowych 50-54 i 55-59 wynosiła odpowiednio 63,3% i 40,4%. Dla porównania – w niższych przedziałach wiekowych, np. wśród zatrudnionych w wieku od 40 do 44 lat, analogiczny wskaźnik kształtuje się na poziomie 83,6%. Mężczyźni pracują dłużej – w przedziale wiekowym 50-54 lat wskaźnik zatrudnienia wynosi 68,1%, zaś w grupie 55-59 lat przyjmuje wartość 56,2%. Aktywność zatrudnieniowa kobiet jest znacznie niższa. Dla kobiet z przedziału wiekowego 50-54 wskaźnik zatrudnienia kształtuje się na poziomie 58,8%, a w grupie pań w wieku 55-59 wynosi już tylko 26,4%. Oznacza to, że wśród kobiet w tym wieku pracuje tylko co czwarta.