Ogłoszono konkurs stypendialny

20 najzdolniejszych uczniów i studentów otrzyma stypendia
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił zasady przyznawania stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów i studentów. W roku 2002 wysokość stypendium wyniesie 2 000 zł brutto dla uczniów i 3 000 zł dla studentów. Pieniądze wypłacane będą w październiku, listopadzie i grudniu br. Stypendia otrzyma 10 uczniów i 10 studentów. O ich przyznanie mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych oraz studenci do 25 roku życia. Stypendia otrzymają osoby, które mogą wykazać się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i sportowymi. Dotacja przeznaczona jest na rozwijanie uzdolnień i zainteresowań oraz wspomaganie możliwości stosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Kandydaci powinni wykazać się także wysoką średnią ocen w ostatnim roku nauki, która wynosi minimum 4,8. Kandydatów do stypendium mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy oraz rady pedagogiczne placówek oświatowych, kulturalnych i sportowych, rektorzy uczelni wyższych, a także sami kandydaci lub ich opiekunowie. W roku 2002 stypendia dla uczniów i studentów przyznane zostaną po raz pierwszy. Ich liczbę oraz wielkość ustalać będzie rokrocznie Zarząd Województwa Śląskiego. Wnioski o przyznanie stypendium składać można w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, tel. +48(32) 20 78 487, w terminie do 31 sierpnia 2002. Do rozpatrzenia wniosków powołana zostanie komisja.
Załączniki
Regulamin
Formularz - rtf (25KB)
Formularz - pdf (93KB) 


tagi: