Wspólnie o edukacji dla bezpieczeństwa

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht oraz Rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach prof. Wiesław Pilis zapraszają do podyplomowego studium - Edukacja dla bezpieczeństwa
Oferta studiów jest skierowana do przedstawicieli organów administracji zespolonej (korpus Służby Cywilnej, Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej), samorządu terytorialnego (urzędnicy samorządowi, strażnicy miejscy) oraz Wojska Polskiego. Celem studium jest zapoznanie jego uczestników ze strukturą i zakresem działania instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na szczeblu lokalnym (gmina, powiat), regionalnym (województwo) oraz krajowym i międzynarodowym. Program kształcenia obejmuje zapoznanie z prawnymi i społecznymi uwarunkowaniami zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień profilaktyki kryminalnej, zapobiegania patologiom społecznym oraz bezpieczeństwa imprez masowych. W ramach wykładów zaprezentowane zostaną założenia systemu bezpieczeństwa europejskiego oraz współpracy organów wymiaru sprawiedliwości, służb policyjnych oraz ochrony granic w ramach III filaru Unii Europejskiej. Program studiów uwzględniać będzie założenia funkcjonujących na terenie Województwa Śląskiego lokalnych programów bezpieczeństwa, wojewódzkiego planu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego. Program studium obejmuje 280 godzin wykładów i ćwiczeń, realizowanych w ramach 15 przedmiotów oraz seminarium dyplomowego. Nauka trwać będzie przez 2 semestry w systemie weekendowym (raz w miesiącu). Przewidziana jest odpłatność za studia. Szczegółowych informacji udziela Dziekanat AWF ul. Mikołowskiej 72, budynek A, tel. +48 (32) 207 51 91. Po ukończeniu studium słuchacze otrzymają dyplom państwowej uczelni wyższej, potwierdzający nabyte kwalifikacje. Pod zaproszeniem podpisał się także Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski.