Radni za powołaniem Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych

Podczas kwietniowej sesji radni uchwalili rezolucję do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z apelem o powołanie Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych. Ma on na celu wspieranie działań na rzecz zachowania i rewaloryzacji zabytków ery industrialnej.

Rezolucja radnych to przejaw troski o znikające coraz szybciej z krajobrazu industrialnego zabytkowe budynki przemysłowe oraz maszyny i urządzenia. Likwidacja zakładów pracy jest dla nich najczęściej wyrokiem. Brakuje także pieniędzy publicznych na ich ratowanie.

„Zabytki ery przemysłowej wciąż narażone są na zniszczenie. Niewielkie budżety samorządów, posiadających jedynie skromny udział w podatkach, utrudniają lokalnym władzom skuteczne działanie na polu ochrony tej części kulturowego dziedzictwa. W tej sytuacji szczególna odpowiedzialność spoczywa na władzach centralnych, których wieloletnie zaniedbania przyczyniły się do dewastacji licznych obiektów industrialnych” – czytamy w rezolucji.

Wzorem dla utworzenia Funduszu Ochrony Zabytków Przemysłowych jest Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), który działa od 1985 r. Źródłami finansowania NFRZK są m.in. dotacje celowe z budżetu centralnego, darowizny i dobrowolne wpłaty osób fizycznych i prawnych, środki przekazane przez fundacje, wpłaty z organizowanych zbiórek publicznych i imprez oraz środki z Centralnego Funduszu Rozwoju Kultury. W latach 2009-2010 dotacje z budżetu centralnego za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP wynosiły 42 mln zł rocznie.

W województwie śląskim w tym roku rozpocznie się realizacja programu stypendialnego w ramach projektu „DoktoRIS” – program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska. Przyjęcie przez radnych regulaminu jest zielonym światłem dla jego realizacji. „DoktoRIS” jest realizowany przez Samorząd Województwa we współpracy z Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk w ramach unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W pierwszej edycji, która potrwa do roku 2013, stypendia otrzyma 202 młodych naukowców w czasie studiów doktoranckich. Na wsparcie mogą liczyć przygotowujący prace doktorskie w tematyce zgodnej z priorytetami określonymi w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego. Projekt zakłada także przeszkolenie stypendystów w zakresie tematyki związanej z prawem własności intelektualnej, komercjalizacją wiedzy oraz przedsiębiorczością.

Budżet programu wsparcia pierwszej edycji to ok. 16 mln zł. Każdy ze stypendystów otrzyma 45 tys. zł, płatne w dziesięciu miesięcznych ratach. Ogłoszenie konkursu planowane jest na maj – czerwiec br. „DoktoRIS” jest realizowany w ramach Priorytetu VIII (Działanie 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Sejmik udzielił także pomocy na łączną kwotę 2,2 mln zł dla Ochotniczych Straży Pożarnych na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych. Pieniądze trafią do 11 OSP w gminach: Miedźno, Pawłowice, Jasienica, Porąbka, Bielsko-Biała, Koziegłowy, Poraj, Goczałkowice Zdrój, Godów, Jeleśnia, Kłomnice. Każdy z oddziałów otrzyma po 200 tys. zł wsparcia.

Województwo Śląskie przystąpi także do Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „TRITIA” . Obejmuje ona Kraj Morawsko-Śląski (Czechy), Samorządowy Kraj Żyliński (Słowacja) oraz  Województwo Śląskie i Opolskie z 8 mln mieszkańców. Projekt ma na celu wspólny rozwój pogranicza czesko-polsko-słowackiego. Inicjowane i wspierane będą działania w dziedzinie m.in. transportu, turystyki oraz gospodarki i energetyki. Formalnie województwo śląskie podpisze umowę o przystąpieniu do EUWT „TRITIA” po uzyskaniu wymaganej zgody Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Podpisanie umowy o przystąpieniu zamknie prawie dwuletni okres prac związanych z przygotowaniem projektu do realizacji.

Radni przyjęli także oświadczenie w sprawie uczczenia pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. „Myślami obejmujemy w szczególności osoby związane z województwem śląskim, które znalazły się wśród ofiar katastrofy. Jesteście dla nas bohaterami, o których zawsze będziemy pamiętać” – czytamy w oświadczeniu.

Podczas sesji prezes WPKIW Arkadiusz Godlewski przedstawił informację o działalności Parku. W latach 2008-2010 Park otrzymał w formie dokapitalizowania 27,2 mln zł. W tym czasie wykorzystano 11,1 mln zł. Pozostała cześć wsparcia, 12,9 mln zł, zostanie wykorzystana w tym roku.

Dzisiaj Sejmik Województwa Śląskiego zmienił swój skład. Zaprzysiężona została Martyna Starc-Jażdżyk (lista PO). Objęła ona funkcję po Piotrze Spyrze, który, obejmując niedawno funkcję wicewojewody, musiał zrzec się mandatu.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
   Sejmik minutą ciszy uczcił pierwszą rocznicę katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku Radna Martyna Starc-Jażdżyk objęła funkcję po Piotrze Spyrze  Prezes WPKiW Arkadiusz Godlewski