Sesja absolutoryjna Sejmiku

Podczas czerwcowej Sesji Sejmiku Radni rozpatrzyli i zatwierdzili sprawozdanie finansowe województwa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za 2010 rok. Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu Województwa.

Za udzieleniem absolutorium były 24 głosy, wstrzymało się 16 radnych, nikt nie głosował przeciw. Zabrakło jednego głosu za. Zgodnie z ustawą o samorządzie województwa, do udzielenia absolutorium potrzebna jest bezwzględna większość 48-osobowego składu Sejmiku, czyli minimum 25 głosów. Za przyjęcie i wykonanie przez większość roku ubiegłorocznego budżetu odpowiadał poprzedni zarząd,koalicji PO-PSL-SLD, jednak brak absolutorium jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie obecnego zarządu. „Nieudzielenie absolutorium jest równoznaczne z wnioskiem o odwołanie Zarządu. Głosowanie nad tym musi się odbyć w terminie nie wcześniejszym niż 14 dni"- powiedział Adam Matusiewicz, marszałek województwa.

Przypominamy, Sejmik województwa, po zapoznaniu się z wnioskiem komisji rewizyjnej i opinią regionalnej izby obrachunkowej w sprawie uchwały sejmiku województwa o nieudzieleniu zarządowi województwa absolutorium, może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym.

W 2010 roku wydatki ogółem budżetu województwa wyniosły 1,4 mld zł.  Dochody budżetu zostały wykonane w 95% i osiągnęły poziom 1,3 mld zł. Z tym wynikiem Śląskie uplasowało się na drugim miejscu wśród województw. Większe dochody miało Mazowieckie, osiągając 2,5 mld zł. W 2010 roku największe wydatki przeznaczono na transport - 466 mln zł, oświatę, wychowanie i szkolnictwo wyższe - 141 mln zł, ochronę zdrowia - 75,4 mln zł, politykę społeczną - 65,6 mln zł, kulturę - 121 mln zł oraz sport i kulturę fizyczną - 216 mln zł. W ubiegłym roku wpływy z udziału Województwa w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 439,6 mln zł, co stanowiło 99,9 % planu. Z podatku od osób fizycznych do budżetu województwa wpłynęło 119,5 mln zł, co stanowiło 108,6 % planu. Do głównych zadań inwestycyjnych w ubiegłym roku należała m.in. kontynuacja modernizacji Stadionu Śląskiego, prace związane z budową Nowego Muzeum Śląskiego, poprawa sytuacji w zakładach opieki zdrowotnej i rozpoczęcie procedur prywatyzacyjnych, wdrażanie Strategii Rozwoju Turystyki w województwie śląskim oraz prowadzenie ogólnopolskiej kampanii wizerunkowej.

Podczas sesji marszałek Adam Matusiewicz omówił wynik finansowy Województwa. Ubiegły rok zamknął się deficytem budżetowym w kwocie ok. 71 mln zł. Daje to 6. miejsce wśród zadłużonych województw. Jedynie województwo podlaskie zamknęło ubiegły rok budżetowy nadwyżką. Natomiast całkowite zadłużenie Województwa Śląskiego na koniec ubiegłego roku wyniosło 174 mln zł. „W ubiegłorocznym budżecie uzyskaliśmy tzw. wolne środki wynikające z rozliczenia przychodów i rozchodów budżetowych w kwocie 174,6 mln zł. Po pokryciu deficytu pozostaje 103,5 mln zł wolnych środków. Jednakże wynik budżetu należy ustalić po wyeliminowaniu przepływów finansowych między jednostkami sektora finansów publicznych. Do takich przepływów należy kwota ok. 23,6 mln zł pożyczek udzielonych z budżetu województwa, które są wieloletnimi należnościami. Ostateczna więc kwota netto wolnych środków wynosi ok. 80 mln zł" - podsumował analizę budżetu marszałek Adam Matusiewicz.

Radni podjęli także uchwałę o zaciągnięciu kredytu długoterminowego w łącznej wysokości ok. 46 mln zł na realizację budowy Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego, rozbudowę Filharmonii Śląskiej oraz adaptację budynku Teatru Śląskiego, tzw. Malarni i zaplecza magazynowo-warsztatowego dla potrzeb kulturalnych i turystycznych.

Kwota 46 mln zł to tzw. wkład własny Województwa do tych projektów, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Na mocy podjętej uchwały radnych, Samorządy Śląskiego i Małopolskiego rozpoczną wspólne prace nad „Strategią Polski Południowej w obszarze województwa śląskiego i małopolskiego". Ma ona na celu wykreowanie tzw. „Krakowsko-Śląskiego Obszaru Współpracy". Jego rozwój będzie opierał się głównie na wykorzystaniu możliwości rozwojowych tkwiących w Aglomeracji Górnośląskiej oraz Krakowskim Obszarze Metropolitalnym. Przygotowanie Strategii to wynik realizacji zapisów deklaracji o współpracy Sejmików dwóch województw. Została ona zawarta na wspólnym posiedzeniu radnych w październiku 2010.

Radni przyjęli oświadczenie dotyczące zintensyfikowania działań zmierzających do pełnego opracowania Archiwum Powstań Śląskich. „W celu uratowania i przywrócenia pamięci bezcennej spuścizny historycznej oraz prawdy o Powstaniach Śląskich należy dołożyć wszelkich starań, aby Archiwum Powstań Śląskich ukazało się nie tylko w formie drukowanej, lecz było umieszczone w internecie, co ułatwi dostęp do jego zasobów wszystkim zainteresowanym historią Górnego Śląska" - napisali radni w oświadczeniu. Przypominamy - Archiwum Powstań Śląskich, zawierające akta dotyczące tych historycznych wydarzeń ewakuowane z Polski z chwilą wybuchu II wojny światowej, znalazło się w Nowym Jorku. Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych przy wsparciu Samorządu Województwa Śląskiego kilka lat temu dokonała konserwacji oraz wykonała mikrofilmy dokumentów ze zbiorów Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce. Archiwalia odzwierciedlające przebieg trzech powstań śląskich zawierają przede wszystkim szczegółową ewidencję imienną ok. 50 tys. powstańców walczących podczas powstań z podziałem na poszczególne kompanie i bataliony.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Podczas sesji marszałek Adam Matusiewicz przedstawił wykonanie budżetu za rok 2010