Spotkanie Regionalnego Forum Innowacji

Przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw, sektora badawczo–rozwojowego oraz instytucji wspierania biznesu spotkali się dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego w ramach Regionalnego Forum Innowacji
Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Podczas Forum zaprezentowane zostały wyniki badań przeprowadzonych wśród 400 małych i średnich przedsiębiorstw, 60 ośrodków badawczo–rozwojowych i 40 instytucji wspierania biznesu. Z badań tych wynika, że region śląski charakteryzuje się stosunkowo wysokim poziomem innowacyjności wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Rozłożenie tego potencjału w regionie jest jednak nierównomierne. Firmy uznane za innowacyjne lepiej przystosowują się do zmieniających się warunków rynkowych i są w stanie generować nowe miejsca pracy. Często skala działania tych firm wykracza poza region, a nastawienie prorozwojowe pozwala im konkurować na rynkach międzynarodowych. Uczestniczący w RFI przedsiębiorcy mieli okazję do zwrócenia uwagi na istniejące potrzeby i pojawiające się problemy w prowadzonej działalności. Spotkania tego typu tworzą odpowiednie „środowisko biznesu”, które w przyszłości będzie w stanie właściwie wykorzystywać m.in. środki funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, odpowiednio reagować i realizować programy rozwojowe oraz tworzyć skuteczny lobbying na rzecz rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Organizatorzy RFI zakładają że dzięki zebraniu w jednym miejscu różniących się od siebie przedstawicieli różnych środowisk, możliwe będzie podjęcie dialogu, a przede wszystkim opracowanie wspólnych sposobów wyjścia z trudnej sytuacji gospodarczej regionu. W Regionalnym Forum Innowacji mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane podmioty, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw regionu śląskiego. Regionalne Forum Innowacji zostało utworzone w ramach prowadzonego od listopada 2001 projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Śląskiego RIS-Silesia. Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju podjęło się realizacji tego projektu.