Jak pokonać bariery rozwoju innowacyjności?

Dyskutowano nad założeniami Regionalnej Strategii Innowacji
Podczas czwartego już spotkania Regionalnego Forum Innowacji zaprezentowano założenia Regionalnej Strategii Innowacji, powstałe w oparciu o badania działalności małych i średnich przedsiębiorstw. Celem strategii jest wspomaganie małych i średnich przedsiębiorstw a także instytucji badawczych i rozwojowych, które w naszym regionie wpływają na wzrost gospodarczy oraz rozwój technologii i nauki. Wskazując na dokonania poszczególnych firm należy promować ich umiejętność działania w warunkach silnej konkurencji na rynkach międzynarodowych. Trzeba stawiać na elastyczność, szybkość i zdecydowanie we wprowadzaniu europejskich standardów. Nowoczesne technologie, doskonalenie kompetencji personelu, optymalizacja kosztów, najnowsze metody zarządzania i organizacji pracy to niektóre spośród najważniejszych elementów innowacyjnego podejścia do procesu dostosowania polskich firm do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Zdaniem jednego z uczestników spotkania – Senatora Adama Graczyńskiego, w Województwie Śląskim istnieją dobre warunki do rozwoju innowacyjności. „W ciągu trzynastu lat pokonaliśmy barierę edukacji. Corocznie w województwie studiuje ok. 200 tys. młodych ludzi. Pokonaliśmy także barierę degradacji środowiska naturalnego. Teraz musimy pokonać barierę innowacji” – przekonywał Senator. W ramach programu RIS Silesia przeprowadzono badania, z których wynika, iż główną przeszkodę w rozwoju innowacyjności stanowi niski poziom nowoczesności oferowanych przez firmy produktów, rozwiązań i technologii. Negatywnym zjawiskiem dla rozwoju sektora MŚP jest także brak urozmaicenia i dominacja kooperacji z tradycyjnymi branżami przemysłu. Założenia Regionalnej Strategii Innowacji przewidują utworzenie nowej sieci powiązań kooperacyjnych oraz systemu wymiany informacji o metodach doskonalenia działalności firm z tego sektora. Planuje się utworzenie sieci regionalnych ośrodków wspierania innowacji oraz centrów transferu technologii. Pomoc powinny otrzymać także instytucje finansowe obsługujące sektor prywatny: regionalne fundusze poręczeniowe, fundusze typu venture capital oraz instytucje parabankowe wspierające tworzenie nowych firm i miejsc pracy. Zdaniem uczestników Forum, kluczem do rozwoju innowacyjności będzie wprowadzenie innowacyjnej strategii w skali całego kraju. Konieczna będzie zatem zmiana przepisów prawnych regulujących funkcjonowanie sektora instytucji badawczo- rozwojowych.