Partnerstwo na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Województwie Śląskim

Konferencja pod takim hasłem odbędzie się w piątek 25 bm. w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34 (godz. 10:00 – 12:15).
Tematyka spotkania będzie związana z realizacją programu Prelude w regionie śląskim. O znaczeniu społeczeństwa informacyjnego dla rozwoju regionalnego mówić będzie Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. Wojciech Szewko – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji przedstawi program e–Polska oraz stan informatyzacji kraju rozumianej jako element procesu integracji Polski z UE. Będzie także mowa o clusteringu jako skutecznej formie współpracy sprzyjającej rozwojowi innowacyjności i wymianie doświadczeń pomiędzy organizacjami lub firmami wdrażającymi projekty europejskie bądź podejmującymi regionalne lub lokalne przedsięwzięcia związane z zakresem programu Prelude. Prezentacja tego zagadnienia będzie poparta przykładem działalności Flandryjskiej Doliny Multimedialnej – modelowego klastera funkcjonującego w Belgii. Doświadczenia związane z działalnością Doliny przedstawi dyrektor zarządzający projektu FMV – Stephan Bruninx. PRELUDE jest projektem naukowo - badawczym realizowanym pod patronatem Komisji Europejskiej i koordynowanym przez Europejską Inicjatywę Sieci Teleinformatycznej Władz Lokalnych (Elanet) we współpracy z Europejskim Regionalnym Stowarzyszeniem Społeczeństwa Informacyjnego (Eris@). W projekcie uczestniczy 9 regionów. Województwo Śląskie jest jedynym polskim regionem zaangażowanym w to przedsięwzięcie. Projekt Prelude ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz gospodarki cyfrowej poprzez działania w następujących obszarach: Podstawowe usługi w zakresie technologii związanych z informacją i komunikacją; Regionalny marketing oraz rozwój lokalnego rynku w oparciu o nowe technologie; Nowe elektroniczne metody nauki i pracy; Systemy zarządzania ruchem miejskim; System opieki zdrowotnej; Regionalny System Monitoringu; E–demokracja; Rozwój badań i technologii w ramach VI Programu Ramowego Unii Europejskiej; Rozwój badań i technologii w aspekcie krajów nowo-stowarzyszonych (NAS) oraz krajów Europy Środkowo-Wschodniej (CEEC). II Warsztat e-Learning W piątek, 25 bm. o godz. 12:45 w Sali Audytoryjnej Banku Śląskiego (Katowice, ul. Sokolska 34) odbędzie się drugi warsztat e-Learning poświęcony ustaleniu form i zasad współpracy w ramach grupy e-Learning złożonej z przedstawicieli samorządów oraz regionalnych i lokalnych środowisk gospodarczych zainteresowanych ideą mobilnego nauczania. Belgijskie doświadczenia z zakresu e-Learning przedstawi Pieter Jan de Queker z Flandryjskiej Doliny Multimedialnej. W pierwszym warsztacie e-Learning (15 kwietnia br.) uczestniczyło 50 przedstawicieli samorządów, uczelni, organizacji pozarządowych oraz firm sektora IT. Wprowadzeniem do spotkania była prezentacja możliwości planu działań i rozwoju grupy e-Learning w ramach projektu PRELUDE. Celem spotkań i prac grupy będzie wypracowanie wspólnego podejścia do tematyki zdalnego nauczania, określenie wizji współpracy i rozwoju grupy, a także ról poszczególnych jednostek w dalszych pracach nad regionalną inicjatywą e-Learningową.