Bliżej funduszy strukturalnych

W Sali Sejmu Śląskiego odbyła się konferencja promująca instrumenty strukturalne Unii Europejskiej.
Spotkanie, w którym uczestniczyli przedstawiciele lokalnych samorządów z województwa śląskiego zostało zorganizowane przez Marszałka Województwa przy współpracy Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Przewodniczący obradom Marszałek Michał Czarski omówił stan przygotowań do uruchomienia projektu Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w ramach którego Zarząd Województwa będzie dysponował kwotą 270,641 mln Euro. Środki te zostaną przeznaczone na finansowanie następujących priorytetów:
 1. rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu – 135,32 mln Euro
 2. wzmocnienie regionalnej bazy ekonomicznej i zasobów ludzkich – 54,13 mln Euro
 3. rozwój lokalny – 81,19 mln Euro
Dodatkowo aglomeracja śląska i warszawska otrzymały do podziału 179 mln Euro na rozwój miejskich systemów komunikacji. Nie wiadomo jeszcze jaka część tej kwoty przypadnie Śląskowi. Marszałek przedstawił także stan prac nad przygotowaniem Regionalnego Programu Operacyjnego tworzonego w oparciu o w/w priorytety. W ich ramach mieści się 14 kategorii działań, do których odnosić się będą konkretne projekty kwalifikowane do wdrożenia w roku 2004. Województwo Śląskie jest pierwszym w Polsce regionem, który uruchomił elektroniczną bazę gromadzenia projektów PARTNER. W ciągu pierwszego roku istnienia bazy, zgromadzono w niej 707 projektów, spośród których ok. 30% ma szansę na finansowanie z funduszy strukturalnych w latach 2004 – 2006. Wicewojewoda Teresa Randak przedstawiła rolę funduszy strukturalnych w strategii społeczno-gospodarczej Rządu. „Głównym celem działań podejmowanych przez rząd jest przezwyciężenie kryzysu oraz wprowadzenie polskiej gospodarki na ścieżkę wzrostu, a tym samym podniesienie poziomu życia Polaków”. Jednym z instrumentów wspierających tę misję jest przystąpienie Polski do UE i efektywne wykorzystanie szans stwarzanych przez akcesję. Wicewojewoda przypomniała kierunki polityki gospodarczej rządu określone w Strategii Gospodarczej Przedsiębiorczość – Rozwój – Praca oraz omówiła integralne elementy Strategii zawarte w 4 pakietach:
 • "Przede wszystkim przedsiębiorczość"
 • "Pierwsza praca"
 • "Infrastruktura – klucz do rozwoju"
 • "Restrukturyzacja wybranych sektorów"
Strategia gospodarcza rządu zakłada koordynację działań sektorowych z ukierunkowaniem na finansowanie procesów rozwojowych województw przy maksymalnym wykorzystaniu ich potencjałów. "Dla Polski unijna pomoc strukturalna to wielka szansa na otwarcie nowych możliwości i perspektyw". O funduszach strukturalnych 2004 – 2006 i płynących z nich szansach oraz wyzwaniach dla Polski mówił Piotr Żuber – dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Dyrektor Departamentu Wdrażania Programów Pomocowych MGPiPS Anna Siejda przedstawiła możliwości uzyskania wsparcia w zakresie infrastruktury technicznej i społecznej. Podczas konferencji mówiono także o sposobach uzyskiwania dostępu do pomocy w zakresie zasobów ludzkich, pomocy dla przedsiębiorstw oraz wsparciu dla sektora rolnego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Piotr Żuber - dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS Konferencja w Sali Sejmu Śląskiego. Przemawia Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski