Duński rekonesans

Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras spotkał się z delegacją Mniejszości Niemieckiej w Danii
Na czele delegacji stoi Przewodniczący Bund Deutscher Nordschleswiger Hans - Heinrich Hansen oraz Sekretarz Generalny BDN Peter - Iver Johannsen. Spotkaniu patronowała Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość, której przewodniczy Dietmar Brehmer jest organizatorem wizyty delegacji w naszym regionie. Tradycja Mniejszości Niemieckiej w Danii wykazuje wiele podobieństw do historii Mniejszości Niemieckiej na Górnym Śląsku. Po I Wojnie Światowej w Północnym Szleswiku – Holsztynie doszło do terytorialnego podziału, w wyniku którego liczna społeczność niemiecka pozostała na terenie Danii. Wizyta duńskich Niemców świadczy najlepiej o różnorodności kulturowej jednoczącej się Europy. Organizacja Mniejszości Niemieckiej w Danii (BDN) niejednokrotnie kierowała do naszego województwa pomoc charytatywną. Największy rozgłos zdobyła zainaugurowana na początku lat 90 wieloletnia akcja "Wyspa szczęścia" w ramach której kilka tysięcy dzieci ze Śląska spędziło wakacje na malowniczej wyspie Romo. W czasie rozmów podkreślono znaczenie międzynarodowych kontaktów na najniższym szczeblu. „To one przynoszą konkretne rozwiązania i działania. Właśnie do nas należy wypełnianie treścią porozumień zawieranych pomiędzy rządami” – zgodnie stwierdzili uczestnicy spotkania. W Urzędzie Marszałkowskim goście z Danii rozmawiali dzisiaj z Wiesławem Marasem o roli mniejszości narodowych we współpracy regionów w jednoczącej się Europie. Wyrażono także wolę nawiązania współpracy kulturalnej i gospodarczej pomiędzy Północnym Szleswikiem – Holsztynem a Województwem Śląskim. "Co siódmy obywatel Europy zalicza się w swoim rodzinnym kraju do mniejszości narodowej. Ta statystyka dobitnie świadczy o tym jaką rolę mniejszości odgrywają w rozwoju partnerskiej – zwłaszcza transgranicznej – współpracy pomiędzy regionami" podkreślił Hans – Heinrich Hansen. Dzisiejsza wizyta była pierwszym, sondażowym spotkaniem przedstawicieli BDN z władzami naszego regionu. Organizacja posiada znaczące wpływy w duńskich samorządach lokalnych i może inspirować duńskie władze do wspierania rozwoju współpracy międzyregionalnej. "Województwo Śląskie nie posiada dotąd umowy o partnerskiej współpracy z wybranym regionem w Danii. Państwa wizyta może przyczynić się do nadrobienia tej zaległości. Jesteśmy bardzo zainteresowani zacieśnieniem i sformalizowaniem naszych kontaktów" – powiedział Wiesław Maras. Na zakończenie spotkania Hans-Heinrich Hansen złożył na ręce Wiesława Marasa życzenia wysokiej frekwencji podczas zbliżającego się referendum unijnego.