Z Ireną Herbst o programie łagodzenia skutków restrukturyzacji górnictwa

Gościem Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego była wczoraj Irena Herbst - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. W spotkaniu uczestniczyła Teresa Randak – Pierwszy Wicewojewoda Śląski
Omówiono aktualny stan prac nad wdrożeniem i finansowaniem opracowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”. W najbliższej przyszłości (2003/2004) wiodącym źródłem finansowania Programu będzie kredyt Banku Rozwoju Rady Europy w wysokości 120 mln PLN wspierający przedsięwzięcia na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji. W kolejnym etapie, po 1 maja 2004, Program uzyska wsparcie z funduszy strukturalnych w wysokości ok. 200 mln PLN. Środki te będą przeznaczone głównie na stworzenie systemu preferencyjnych pożyczek dla sektora MŚP, w którym kryją się najbardziej obiecujące perspektywy poprawy sytuacji na rynku pracy.