XI sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

O godz. 11.00 rozpoczęła się, pierwsza po wakacyjnej przerwie, sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
Porządek dnia zawiera 29 punktów. Przewidziano podjęcie 22 uchwał m.in. w sprawie:
 • przyjęcia „Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego”,
 • uchwalenia „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003 – 2013”,
 • przyjęcia „Wojewódzkiego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu na lata 2003-2005”,
 • współorganizowania i finansowania „X Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych w 2004 roku”,
 • rozwijania partnerskiej współpracy z Krajem Północnej Nadrenii- Westfalii.
Po przyjęciu porządku obrad, marszałek województwa śląskiego Michał Czarski przedstawił sprawozdanie z prac zarządu w okresie pomiędzy sesjami. Od 7 lipca do 25 sierpnia br. Zarząd Województwa Śląskiego zebrał się na 23 posiedzeniach, podczas których podjął 338 uchwał. Wśród najważniejszych kierunków działań realizowanych przez zarząd marszałek Czarski wymienił:
 • spotkanie z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki – Ireną Herbst poświęcone omówieniu aktualnego stanu prac nad wdrożeniem i finansowaniem opracowanego przez zarząd województwa „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego”
 • regionalne forum inicjujące prace nad projektem Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego
 • powołanie nowego dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli (w drodze konkursu został nim Paweł Klimek)
 • przedłużenie do 12 września br. terminu składania wniosków w konkursie na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz studentów 
 • wybór władz Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny
 • wyłonienie nowego dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach (został nim aktor i reżyser Henryk Baranowski).
Marszałek przedstawił także, wprowadzone 1 sierpnia br., zmiany w strukturze organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego. „Celem zmian jest poprawa efektywności pracy i dostosowanie organizacji urzędu do aktualnych potrzeb. Wymagało to zarówno nowego określenia zadań poszczególnych wydziałów jak i połączenia kilku dotychczasowych wydziałów. Nowa struktura jest bardziej efektywna i tańsza. Zlikwidowano także 7 stanowisk kierowniczych” – poinformował Michał Czarski. Ponadto, w omawianym okresie powołany został Śląski Zarząd Nieruchomości. Zadaniem tej jednostki będzie przejmowanie zbędnych nieruchomości Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Śląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych. Łącznie, przejęcia obejmują 104 budynki i budowle o powierzchni użytkowej ok. 95 000 m2 oraz 110 ha gruntów. Do godz. 14.00 trwała dyskusja nad sprawozdaniem marszałka. Sejmik wznowił obrady o godz. 14.30.