Samorząd niejedno ma imię

25 lat współpracy samorządu terytorialnego z gospodarczym. To temat przewodni sesji w ramach Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego odbyła się w ramach Kongresu już po raz drugi. W trakcie dyskusji poprzedzającej roboczą część sesji, głos zabrali goście kongresu m.in. Jerzy Buzek, były Przewodniczący Parlamentu Europejskiego i Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. O perspektywach współpracy samorządu terytorialnego i gospodarczego w ciągu najbliższych lat, mówił marszałek Mirosław Sekuła.

„Gospodarczy sukces Polski w ostatnich latach wynikał z większych zakresów naszej wolności. Brakuje kolejnego kroku w budowaniu przedsiębiorstw rodzinnych, powinniśmy je otoczyć szerszą opieką prawną i instytucjonalną. Mamy także dużą rolę do odegrania w inicjowaniu działalności gospodarczej w młodym pokoleniu, dlatego należy umiejętnie ukierunkować te środki, które otrzymamy w ramach nowej perspektywy unijnego finansowania” – podkreślił marszałek Mirosław Sekuła.

Kluczowym punktem sesji było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Sejmik przyjął tę uchwałę jednogłośnie. Program sesji dopełniło wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego i wyróżnień w IV edycji programu „Samorząd, który wspiera MŚP”. Wyróżnienie honorowe trafiło m.in. do Województwa Śląskiego i marszałka Mirosław Sekuła.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.