Rada zatrudnienia o sytuacji w branży górniczej

„Najważniejsze są dziś środki na powstawanie nowych miejsc pracy” – mówił marszałek Wojciech Saługa

Na prośbę Marszałka Województwa Śląskiego obradowała dziś Wojewódzka Rada Zatrudnienia. Celem spotkania była analiza regionalnego rynku pracy w związku z sytuacją w górnictwie.

„Nadal jesteśmy w takiej sytuacji, w której nie wiemy ilu, skąd i o jakich kwalifikacjach ludziom będziemy musieli pomóc” – mówili członkowie rady.

Podczas spotkania omawiane były wszystkie możliwości łagodzenia skutków zmian w branży górniczej z wykorzystaniem środków krajowych i unijnych, w tym tworzenie przekwalifikowania, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, pomoc prawna i organizacyjna. Najważniejsze – według uczestników spotkania – są jednak dodatkowe środki na tworzenie nowych miejsc pracy.

W posiedzeniu uczestniczyli: marszałek Wojciech Saługa, członkowie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz zaproszeni goście: dyrektorzy powiatowych urzędów pracy z powiatów, na terenie których działają kopalnie, dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy (organu, który realizuje zadania Samorządu Województwa Śląskiego w zakresie przeciwdziałaniu bezrobociu i aktywizacji regionalnego rynku pracy), a także oraz dyrektor Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego.


Wojewódzka Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym Marszałka Województwa w sprawach polityki rynku pracy.

Jej zadaniem jest inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie. Wojewódzka Rada Zatrudnienia realizuje swoje zadania poprzez opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy dla samorządów powiatowych danego województwa w celu finansowania programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowania innych fakultatywnych zadań jak i również wydawanie opinie w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.