Ochrona śląskiego dziedzictwa kulturowego

Porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Zabrze a Województwem Śląskim
W dniu 2 grudnia br. o godz. 10:00, na terenie skansenu „Królowa Luiza” w Zabrzu przy ul. Sienkiewicza, zostanie podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy gminą Zabrze a Województwem Śląskim. Przedmiotem porozumienia jest współdziałanie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego Górnego Śląska poprzez realizację projektu pn. „Zabrze – Śląski Ośrodek Kultury Technicznej i Turystyki Przemysłowej” obejmującego skanseny górnicze: „Guido” i „Królowa Luiza” oraz Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną. Porozumienie to jest dobrym i inspirującym przykładem współpracy pomiędzy gminami a samorządem województwa na polu wspierania wszelkich działań zmierzających do promowania i kultywowania śląskiego dziedzictwa. To także sposobność do podejmowania wspólnych starań o pozyskiwanie środków na jego ochronę, m.in. w ramach wykorzystania funduszy strukturalnych UE. Realizacja projektu otwiera drogę do promocji jednej z najciekawszych atrakcji na turystycznej mapie Górnego Śląska. Intencją sygnatariuszy porozumienia jest ponadto utworzenie w Zabrzu wspólnej instytucji kultury obejmującej Muzeum Górnictwa Węglowego, skansen „Guido” oraz Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną.
Na terenie Górnego Śląska zachowało się wiele historycznych obiektów przemysłowych dokumentujących okres burzliwej industrializacji na przełomie XIX i XX w. Wiele budynków i instalacji uległo ruinie, a egzystencja tych, które pozostały jest poważnie zagrożona. Część spośród tych obiektów znajduje się na terenie Zabrze a niektóre przetrwały do dzisiaj w bardzo dobrym stanie. Podlegają stałej opiece konserwatorskiej i są udostępnione zwiedzającym. Do najcenniejszych należą: Skansen „Guido”, położony na terenie kopalni założonej w XIX, później działającej jako Kopalnia Doświadczalna Węgla Kamiennego M-300. W latach osiemdziesiątych skansen został wyposażony w eksponaty przez Muzeum Górnictwa Węglowego. W 1987 część wyrobisk dołowych i obiektów naziemnych Skansenu została wpisana do rejestru zabytków jako dobro kultury. Muzeum Górnictwa Węglowego mieści się w zabytkowym budynku dawnego starostwa i posiada bogate zbiory ilustrujące rozwój górnictwa w Polsce a także górnicze tradycje na Górnym Śląsku. Jednym z najciekawszych zabytków techniki górniczej jest, wchodzący w skład Muzeum, Skansen Górniczy „Królowa Luiza” (dawna kopalnia węgla kamiennego „Królowa Luiza”, późniejsza KWK Zabrze-Bielszowice, Pole Zachód). Na mocy decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z 20 grudnia 1993 r. zespół zabudowy kopalni został wpisany do rejestru zabytków. Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna wybudowana w latach: 1799 – 1863 ma długość 14,25 km. Służyła do odwadniania kopalń oraz podziemnego transportu węgla łodziami. Na odcinku od Skansenu „Królowa Luiza” do wylotu w centrum Zabrza sztolnia ma długość 2,3 km. Jej wylot zasypano w 1953 r. Od 1999 r. sztolnia była kilkakrotnie penetrowana. Jej stan jest bardzo dobry i umożliwia włączenie tego obiektu do zespołu turystycznych atrakcji Zabrza.


 


tagi: