Spotkanie Zespołu ds. Restrukturyzacji Kopalń

Opracowanie formy pomocy i wsparcia dla pracowników odchodzących z restrukturyzowanych kopalń – to główne zadanie, jakie stoi przed Zespołem ds. Restrukturyzacji Kopalń, który został powołany podczas ostatniego posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia

Restrukturyzacja zatrudnienia obejmie kopalnie, które przejdą z Kompanii Węglowej do Spółki Restrukturyzacji Kopalń (SRK). Jak wyjaśniał dyrektor Biura Strategii Personalnej KW Marek Kwiatek podczas dzisiejszego, pierwszego posiedzenia Zespołu, zwolnienia obejmą pracowników z powierzchni i administracji, a nie górników pracujących pod ziemią. Obecnie nie wiadomo, ile osób ze zrestrukturyzowanych kopalń skorzysta z uprawnień przedemerytalnych i urlopów górniczych. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Grzegorz Sikorski podkreślił, że 60% pracowników powierzchni i administracji restrukturyzowanych kopalń stanowią kobiety powyżej 50. roku życia i to do tej grupy głównej mierze będą skierowane działania aktywizacyjne. Zwolnienia mogą dotknąć pracowników firm kooperujących z górnictwem i również dla nich należy opracować strategię umożliwiającą przekwalifikowanie i aktywizację zawodową.

Uczestnicy spotkania zwracali uwagę na konieczność przygotowania punktów konsultacyjnych dla pracowników kopalń po to, by móc sprawnie udzielać informacji o możliwości skorzystania ze świadczeń przedemerytalnych. Podkreślali jednocześnie, że podjęcie dalszych działań jest uzależnione od informacji SRK odnośnie do restrukturyzacji zatrudnienia, które obecnie są niepełne.

Dyrektor WUP poinformował, że podejmowane działania są prowadzone dwutorowo: najważniejsze jest zbieranie danych o zwalnianych pracownikach kopalń oraz prowadzenie kampanii informacyjnej, która będzie uświadamiać o możliwościach skorzystania z pomocy udzielanej przez urzędy pracy lub przejścia na wcześniejszą emeryturę czy urlop górniczy. Jednak, aby móc skutecznie pomóc zwalnianym pracownikom, urzędy pracy potrzebują więcej danych, informacji o strukturze demograficznej, a więc wieku, płci, a także kwalifikacjach i wykształceniu zwalnianych pracowników. W tym celu konieczne jest przeprowadzenie wraz z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej badań dotyczących aktywizacji osób, które stracą pracę, również w firmach kooperujących z górnictwem. Zdaniem prezesa Spółki Restrukturyzacji Kopalń Mirosława Siemona właściwym momentem na utworzenie punktów konsultacyjnych jest przejęcie kopalń przez SRK.

Członkowie Zespołu akcentowali, że ważnym elementem jest opracowanie planu dla uczniów i absolwentów szkół górniczych, którzy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia nie znajdą pracy w górnictwie. W tym celu konieczne jest opracowanie strategii dla szkół górniczych, która pozwoli nabyć uczniom kwalifikacje i umiejętności pozwalające odnaleźć się na rynku pracy poza górnictwem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.