Strategia polityki społecznej będzie zaktualizowana

W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie Zespołu ds. Aktualizacji Strategii Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Spotkaniu przewodniczył Kazimierz Karolczak – członek Zarządu Województwa Śląskiego. Udział w nim wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek oraz przedstawiciele Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych.

Celem spotkania była weryfikacja i zmodyfikowanie misji (celu głównego) oraz priorytetów regionalnej polityki społecznej aktualnie obowiązującej strategii.

Aktualizowany dokument składa się z części diagnostycznej i programowej. Diagnoza została przygotowana przez pracowników ROPS – Obserwatorium Integracji Społecznej w oparciu o ekspertyzy zewnętrzne oraz o materiały otrzymane od liderów zespołów zadaniowych. Część programowa została opracowana na podstawie raportów zespołów zadaniowych.

Przyjęcie zaktualizowanego dokumentu przez Sejmik Województwa Śląskiego planowane jest na czerwiec 2015. Poprzedzą je konsultacje społeczne z powiatami, które przewidziano w maju br.


Strategia Polityki Społecznej określa działania zmierzające do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców regionu. Do priorytetów polityki społecznej ujmowanych w perspektywie społeczeństwa obywatelskiego zaliczono m.in. wspieranie rodzin, rozwój ekonomii społecznej, ochronę dzieci i młodzieży przed zjawiskami dezorganizacji społecznej, aktywizację osób niepełnosprawnych, przełamywanie barier w aktywizacji osób starszych, integrację systemu pomocy społecznej oraz bezpieczeństwo publiczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.