Nauka i przemysł ramię w ramię

„Współpraca nauki i przemysłu w perspektywie 2020” to główny temat seminarium na Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Przez kolejne kilka lat do wykorzystania mamy ok. 245 mln euro unijnego wsparcia na ten cel

Podczas otwarcia obrad marszałek Wojciech Saługa mówił o szansach rozwoju gospodarki i nauki, jakie niesie obecna perspektywa finansowa Unii Europejskiej. „Nasze województwo stawia na to, by pożenić naukę z biznesem, by nasz region zyskał przewagę konkurencyjną nad innymi. W obecnej perspektywie finansowej ogromne środki są przeznaczone na to, by to, nad czym pracują naukowcy, mogło zostać wykorzystane w przemyśle oraz by to, o czym marzy przemysł, zostało opracowane przez naukowców” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego w perspektywie 2014-2020 oferuje znaczne środki na wzmocnienie tzw. regionalnych inteligentnych specjalizacji. Wsparcie jest przeznaczone w szczególności na inwestycje w kluczową infrastrukturę badawczą, która służy tworzeniu i komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w perspektywicznych branżach gospodarki.

Znaczne środki trafią do przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP. W ramach RPO zakłada się również wsparcie przedsięwzięć wzmacniających możliwości przedsiębiorstw do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz zachęcających do inwestycji w odpowiednią aparaturę i sprzęt.

Unijne wsparcie ma przyczynić się do zwiększenia nakładów prywatnych na działalność badawczo-rozwojową, w tym powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenia przez firmy centrów badawczo-rozwojowych.

Istotnym obszarem wsparcia będzie także poprawa jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych na rzecz MŚP w regionie, w tym szerokie urynkowienie działalności instytucji otoczenia biznesu, tj. centrów transferu technologii, inkubatorów technologicznych, parków naukowo-technologicznych, badawczych i przemysłowo-technologicznych oraz ich lepsze dopasowanie do potrzeb przedsiębiorstw.

W obradach seminarium udział wzięli Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa, radni doraźnej Komisji Sejmiku ds. Gospodarki i Innowacji oraz przedstawiciele środowisk naukowych, gospodarczych i samorządowych.

Organizatorem seminarium była Politechnika Śląska.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.