O lepszą hodowlę roślin

Zainaugurowano prace Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego

W skład zespołu wchodzi 35 ekspertów specjalizujących się w hodowli oraz przetwarzaniu roślin. Wręczenia nominacji członkom Śląskiego Zespołu PDO na lata 2015-2018 dokonali wspólnie Wicemarszałek Województwa Śląskiego Gabriela Lenartowicz, prof. Edward Gacek – Dyrektor COBORU w Słupi Wielkiej i Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej.

Podczas spotkania prof. Edward Gacek – Dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej i Norbert Styrc – Dyrektor Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Pawłowicach omówili system Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, jego finansowanie oraz plany rozwoju.

Podczas spotkania wybrano prezydium Śląskiego Zespołu PDO. Przewodniczącym został Pan Norbert Styrc, a jego zastępcami - Roman Włodarz – Prezes Śląskiej Izby Rolniczej, Janusz Wita – Radny Województwa Śląskiego, Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Terenów Wiejskich oraz Robert Karpeta - Zastępca Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich.

Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe (PDO) jest systemem stałych lub okresowych badań wartości gospodarczej odmian gatunków roślin uprawnych o dużym znaczeniu gospodarczym, wpisanych do krajowego rejestru lub znajdujących się we wspólnotowych katalogach odmian, obejmujących swym zakresem nie tylko doświadczenia odmianowe, ale również odmianowo-agrotechniczne.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Więcej informacji nt. PDO w województwie