Amerykański sposób na bezrobocie

Gośćmi marszałka województwa Michała Czarskiego byli dzisiaj Ewa Gliwicka, członek zarządu Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego oraz Kenneth M. Wetzel, konsul Stanów Zjednoczonych Ameryki ds. politycznych i ekonomicznych reprezentujący Konsulat Generalny USA w Krakowie
Na mocy porozumienia podpisanego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej a amerykańskim Departamentem Pracy w kilku województwach wdrażany jest program partnerstwa lokalnego oraz metodologia współpracy pomiędzy samorządami szczebla regionalnego i powiatowego. Program znakomicie sprawdził się w USA i Kanadzie. Obecnie rząd amerykański oferuje wsparcie przy jego wdrożeniu na terenie Polski. Główną ideą programu jest inicjowanie działań na rzecz ożywienia gospodarki, tworzenia nowych miejsc pracy oraz przeciwdziałanie skutkom bezrobocia. Powołując się m.in. na ustawę o promocji zatrudnienia oraz obiecujące doświadczenia Instytutu zdobyte w Małopolsce oraz we współpracy z samorządem Siemianowic Śląskich, Ewa Gliwicka wystąpiła do marszałka województwa z prośbą o pomoc, pośrednictwo i współdziałanie przy promocji i wdrażaniu programu na terenie wybranych powiatów województwa śląskiego. Instytut Współpracy i Partnerstwa Lokalnego powstał jako kontynuacja Programu Rozwoju Zawodowego, realizowanego w latach 1998-2000 przez Departament Pracy USA na obszarze województw śląskiego i małopolskiego. Rezultatem programu było m.in. zainicjowanie powstania zespołów przystosowania zawodowego w restrukturyzowanych przedsiębiorstwach wielu gałęzi gospodarki, organizacja warsztatów ożywienia gospodarczego w lokalnych społecznościach oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez szkolenia zawodowe metodą Szybki Start. W ciągu trzech lat udało się zrealizować dziesiątki projektów, które korzystały z rozwiązań wypracowanych w Modelu Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA. Projekty te przyczyniły się do utrzymania lub powstawania miejsc pracy, wyzwalania inicjatywy gospodarczej oraz upowszechniania idei lokalnej współpracy i partnerstwa przedstawicieli wielu środowisk – samorządu, organizacji pozarządowych, pracodawców oraz związków zawodowych. Te doświadczenia legły u podstaw powstania Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego – stowarzyszenia oraz ośrodka edukacyjno-szkoleniowego. Obecnie Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów. Wśród nich są m.in. Program Wdrażania Modelu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski a także Program Inicjowania Klubów Pomocy Koleżeńskiej "Praca". W toku rozmowy poruszono istotną rolę Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Katowicach jako instytucji pośredniczącej z ramienia samorządu województwa w ewentualnym wdrażaniu programu w naszym regionie. Goście marszałka Michała Czarskiego przedstawili propozycję podpisania listu intencyjnego pomiędzy Województwem Śląskim a Ambasadą USA wkrótce po zakończeniu cyklu szkoleń powiatowych specjalistów – inicjatorów wdrażania amerykańskiego programu. Zakończenie szkoleń przewidywane jest na przełomie kwietnia i maja br. Konsul Kenneth Wetzel zadeklarował aktywną pomoc ambasady USA oraz bliską współpracę przy wdrażaniu programu w naszym województwie. Konsul interesował się także aktualnym stanem śląskiej gospodarki, pytał o zagraniczne inwestycje oraz realizację samorządowo – rządowego programu łagodzenia skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie. W spotkaniu uczestniczyły Halina Misiewicz, dyrektor ROPS oraz Grażyna Zduńczuk – Studnicka, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego. Marszałek Michał Czarski wyraził zamiar wnikliwego rozpatrzenia przedstawionej przez gości propozycji.