Obradował Komitet Sterujący RIS

Dzisiaj odbyło się pierwsze w kadencji 2015-2017 posiedzenie Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji. Obrady otworzyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek

W prace Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji (KS RIS) zaangażowane są instytucje regionalnego ekosystemu innowacji, w szczególności: środowiska gospodarcze, instytucje otoczenia biznesu, jednostki naukowe, jednostki samorządu terytorialnego. Prace Komitetu RIS będą skupione wokół nowego okresu programowania oraz zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji regionalnych (takich jak medycyna, energetyka, ICT-technologie informacyjne i komunikacyjne).

Z uwagi na fakt, iż KS RIS jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji, rekomendacje przedstawicieli tego gremium będą istotne w opracowywaniu stanowisk w sprawach kluczowych dla regionu w zakresie rozwoju innowacji oraz wspierania przedsiębiorców i nauki.

Podczas posiedzenia zaprezentowano zmiany w składzie Komitetu Sterującego RIS i w Śląskiej Radzie Innowacji oraz w Regulaminie prac komitetu. Zaprezentowane zostały również założenia Przewodnika Budowania Lokalnej Strategii Innowacji opartego na audytach w jednostkach samorządów terytorialnych. Przedstawiono także ekspertyzy Śląskiej Rady Innowacji w obszarach:

 • world-class cluster a standardy zarządzania klastrami,
 • centra kompetencji jako element ekosystemu innowacji województwa śląskiego,
 • określenie kryteriów weryfikacji Living Lab w województwie śląskim do 2020 roku,
 • opinie o innowacyjności.

Ostatnim punktem programu była prezentacja dotycząca miejsca instytucji otoczenia biznesu w procesie przedsiębiorczego odkrywania.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.