Śląskie pełne smaku

Ciulim lelowski, zacierka zagłębiowska, twaróg krzepicki, masło krzepickie, karp bestwiński, krupniok śląski, Chuda Jewa – to przykłady z długiej listy produktów tradycyjnych województwa śląskiego

W Sali Sejmu Śląskiego spotkali się kucharze, restauratorzy, przedstawiciele branży turystycznej oraz samorządowcy. Konferencja poświęcona była promocji kuchni tradycyjnej, a także zagadnieniom wpisu produktów na Listę Produktów Tradycyjnych, ochronie polskich nazw w unijnym systemie Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności.

Śląskie jest regionem o zróżnicowanych kulturowo obszarach i silnym poczuciu tożsamości etnicznej. Ta różnorodność ujawnia się w także w bogactwie tradycji kulinarnych regionu. Obok kuchni Górnego Śląska funkcjonuje kuchnia górali żywieckich, górali śląskich, kuchnia Zagłębia, kuchnia Jury Krakowsko-Częstochowskiej, dawnego Księstwa Cieszyńskiego czy Pszczyńskiego. Mamy kuchnię wiejską i robotniczą oraz bogatszą: mieszczańską i myśliwską.

„Pamiętajmy, że w przepisach przegotowania produktów zapisana jest również nasza historia i tradycja poprzednich pokoleń. Dysponując taką różnorodnością, niestosowne byłoby niewykorzystanie tego bogactwa do kreowania nowego, „smaczniejszego” wizerunku województwa śląskiego” – powiedział Kazimierz Karolczak, członek Zarządu Województwa Śląskiego podczas otwarcia obrad.

Od 2006 roku Urząd Marszałkowski uczestniczy w tworzeniu Listy Produktów Tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Prawo do umieszczania na liście mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie – przynajmniej 25-letnią metodą wytwarzania i których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji.

Województwo Śląskie wprowadziło na listę 138 produktów tradycyjnych, dzięki którym region zajmuje miejsce w czołówce, za województwem podkarpackim (200), województwem pomorskim (173), Małopolską (156), województwem lubelskim (153). W skali całego kraju na listę wpisanych jest blisko 1500 produktów tradycyjnych.

Od 15 lat Województwo Śląskie jest partnerem merytorycznym i finansowym Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego, głównego organizatora Konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów” na najlepszy regionalny produkt żywnościowy oraz na najlepsze danie i potrawę regionalną województwa śląskiego. Przy organizacji finału regionalnego współpracuje ze Śląskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Częstochowie.

Od 2011 roku Województwo wraz z Samorządem Województwa Opolskiego i producentami krupnioka śląskiego z województw opolskiego i śląskiego pracuje nad wspólnym wnioskiem rejestrującym krupnioki śląskie w unijnym systemie Chronionych Oznaczeń Geograficznych. Umieszczenie potrawy na tej liście daje gwarancję ochrony m.in. nazwy oraz receptury produktu przed nadużyciem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki