Granty na rzecz rozwoju technik informatycznych

Nowy konkurs Komisji Europejskiej
Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty wspierające rozwój technik informatycznych w światowych sieciach oraz działania na rzecz lingwistycznej różnorodności w społeczeństwie informacyjnym (the eContent Programme). Konkurs jest kontynuacją przedsięwzięć rozpoczętych w grudniu 2000 r. Jego celem jest poprawa dostępu i wykorzystania informacji w sektorze publicznym a także rozwój technik informatycznych w środowisku wielojęzycznym i wielokulturowym. Do konkursu zaproszeni są przedstawiciele krajów UE, państwa przystępujące do UE oraz państwa kandydackie. O przydziale grantów będą decydować: termin złożenia wniosku, prawny status podmiotu, ilość instytucji realizujących projekt, jakość i zawartość złożonej oferty oraz jej zgodność z tematyką konkursu. Przy rozpatrywaniu wniosków decydować będą m.in. następujące kryteria:
  • jakość, rzeczowość, innowacyjność, skuteczność oddziaływania na otoczenie
  • partnerstwo, zasoby, zarządzanie
  • wkład w rozwój gospodarczy i osiągnięcie celów społecznych
Budżet przedsięwzięcia wynosi około 26,5 mln euro. Termin składania wniosków upływa 14 maja 2004 o godz. 17:00. Uwaga – decyduje data wpływu materiałów do KE. Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i składania wniosków można uzyskać w Guide for Proposers. Informacje o kryteriach oceny dostępne są w Guidelines for Evaluetors oraz na stronie internetowej. Pytania dotyczące projektu można również przesyłać na adres: European Comission, Directorate General Information Society, eContent Help Desk, Jean Monnet Building, Office EUFO 1181, Rue Alcide de Gasperi L - 2920 Luxembourg, e-mail: eContent@cec.eu.int Fax +352 430 134 959 Dodatkowych informacji udziela także Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32 2 5147767 fax: +32 2 7339255 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl