Unijne granty na ochronę zdrowia publicznego

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na granty w dziedzinie ochrony zdrowia w ramach programu Programme of Community Action in the Field of Public Health (2003 to 2008)/ Program Działań Wspólnotowych w Dziedzinie Zdrowia Publicznego 2003-2008
Celem konkursu jest propagowanie wiedzy o zdrowiu, realizacja europejskiej polityki prozdrowotnej oraz tworzenie systemów koordynacji postępowania w stanach zagrożenia zdrowia. O dofinansowanie mogą starać się instytucje i organizacje działające w zakresie ochrony zdrowia. W konkursie preferowanie będą projekty, których realizacja może przyczynić się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia, likwidacji różnic w poziomie usług zdrowotnych oraz wspierania współpracy w tej dziedzinie pomiędzy państwami członkowskimi UE. Projekty powinny obejmować działania w następujących obszarach:
  • Informacja zdrowotna : rozwój i koordynacja systemu informacji w służbie zdrowia; monitoring działań prozdrowotnych , mechanizmy sprawozdawczości i analizy stosowane w służbie zdrowia; poprawa dostępu i transferu informacji do baz danych na poziomie europejskim (EU public health portal ) oraz innych płaszczyzn informacyjnych; eHealth, współpraca państw UE w dziedzinie ochrony zdrowia.
  • Stany zagrożenia zdrowia publicznego: nadzór, rozwój i integracja działań; bezpieczeństwo krwi, środków krwiopochodnych i organów; strategiczne działania w dziedzinie kontroli mikrobiologicznej; współpraca i podniesienie jakości pracy laboratoriów.
  • Determinanty zdrowotne : palenie tytoniu, spożycie alkoholu, zażywanie narkotyków, dieta i aktywność fizyczna, sprawność reprodukcyjna i seksulna , zdrowie psychiczne; zapobieganie urazom; środowiskowe determinanty zdrowotne; socjoekonomiczne wpływające na zdrowie publiczne; promocja zdrowia; szkolenia; zapobieganie chorobom, zwłaszcza układu krążenia, raka i cukrzycy. Budżet projektu na lata 2003-2008 wynosi 312 mln euro. Jest on otwarty dla państw członkowskich UE, przystępujących do Unii oraz krajów z obszaru EFTA-EEA. Projekty składane mogą być przez międzynarodowe/międzyrządowe instytucje publiczne. Informacje i dokumenty niezbędne do złożenia wniosku można uzyskać składając wniosek faksem - 00 352 430 138 119) bądź listownie: Unit C1 - Programme Management, Directorate C - Public Health and Risk Assessment, Health and Consumer Protection Directorate-General, European Commission, Bureau JMO - C5/108, Batiment Jean Monnet, Rue Alcide de Gaspery, L-2920 Luxembourg. Lub też na stronie internetowej. Ostateczny termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2004. Decyduje data stempla pocztowego. Dodatkowych informacji udziela Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: brws.bruksela@silesia-region.pl


  •