Śląskie i małopolskie na rzecz czystego powietrza

Dwa województwa zaczynają współpracę w ramach projektu LIFE. To element realizacji Strategii dla Polski Południowej

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 45 partnerów, a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie jakości powietrza.

Wartość tego unijnego projektu realizowanego przez Małopolskie to 17 mln euro (71 mln zł), z czego dofinansowanie unijne wynosi 42 mln zł.

Będzie on realizowany w okresie od października 2015 r. do końca 2023 r.

Zintegrowany projekt LIFE będzie realizowany na terenie województwa śląskiego do roku 2023 i będzie obejmował skuteczną realizację programów ochrony powietrza oraz efektywne wykorzystanie dostępnych środków unijnych i krajowych przeznaczonych na poprawę jakości powietrza.

Zakres, który będzie realizowało Śląskie, to m.in. kampania informacyjno-edukacyjna oraz międzynarodowe modelowanie zanieczyszczeń powietrza na obszarze województwa śląskiego, Małopolski, Czech i Słowacji.

Jakość powietrza w Polsce południowej znacząco odbiega od poziomów bezpiecznych dla zdrowia mieszkańców. Średnioroczne stężenia pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 co roku znacznie przekraczają poziom dopuszczalny, a liczba dni z przekroczeniami poziomu średniodobowego pyłu PM10 jest 3-4 razy większa niż dopuszczalne 35 dni w roku. Stężenie średnioroczne rakotwórczego benzo(a)pirenu nawet 10-krotnie przekracza poziom docelowy. Główną przyczyną wysokich poziomów zanieczyszczeń pyłem zawieszonym i benzo(a)pirenem jest niska emisja pochodząca z indywidualnego ogrzewania mieszkań starymi, niskosprawnymi kotłami na paliwa stałe. 


tagi: