O przedsięwzięciach w ramach OSI

Spotkanie informacyjne w Bytomiu

Urząd Miejski w Bytomiu, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają na spotkanie warsztatowe dotyczące planowanych do ujęcia w Gminnym Programie Rewitalizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych finansowanych w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 sierpnia 2016 r. w Referacie Obsługi Klastra Rewitalizacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (Bytom, ul. Rynek 26/5). Początek o godz. 15.00.

W czasie spotkania omówione zostaną przedsięwzięcia rewitalizacyjne planowane do dofinansowania w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji z zakresu regionalnego rynku pracy (takie jak poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia, promocja samozatrudnienia, outplacement, wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa) oraz włączenia społecznego (programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, rozwój usług społecznych i zdrowotnych).

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie potwierdzenia na adres: zp@um.bytom.pl

Spotkanie jest bezpłatne. Pytania należy kierować do Magdaleny Maleszy, tel. 32 283 62 25.

W przypadku dużej liczby osób chętnych miejsce spotkania może ulec zmianie – informacja taka zostanie zamieszczona za pośrednictwem stron internetowych: www.bytom.pl; www.bytomodnowa.pl oraz profilu w serwisie Facebook.