Nowy RKS zainaugurował działalność

W Sali Błękitnej odbyło się inauguracyjne posiedzenie Regionalnego Komitetu Sterującego powołanego do opiniowania wniosków o finansowanie projektów tworzonych w ramach poszczególnych priorytetów Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
„RKS składa się z 25 przedstawicieli środowisk gospodarczych, związków zawodowych, ludzi nauki i kultury a także z przedstawicieli resortu gospodarki oraz radnych Sejmiku Województwa Śląskiego. Komitet będzie współpracował z panelami ekspertów, którzy poddadzą wstępnej ocenie projekty zgłaszane w ramach poszczególnych priorytetów ZPORR. Panel ekspertów przedkłada swoje opinie Regionalnemu Komitetowi Sterującemu a ten, z kolei przygotowuje odpowiednią rekomendację dla Zarządu Województwa, który kwalifikuje wybrane projekty” – poinformował przewodniczący RKS, marszałek Michał Czarski otwierając dzisiejsze posiedzenie. Funkcje wiceprzewodniczących RKS powierzono Wojewodzie Śląskiemu Lechosławowi Jarzębskiemu oraz Członkowi Zarządu Województwa, Marianowi Jaroszowi. Na mocy uchwały Zarządu Województwa nr 433 z 23 marca br., marszałek wręczył członkom RKS akty powołania w skład Komitetu. Uczestnicy tego gremium otrzymali także regulamin oraz wypełnili stosowne deklaracje. W drugiej części posiedzenia członkowie nowo powołanego RKS wysłuchali prezentacji dotyczącej struktury oraz procedury wdrożenia ZPORR przygotowanej przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. W trakcie dyskusji marszałek Michał Czarski zwrócił uwagę na brak możliwości uczestniczenia tej samej osoby jednocześnie w pracach RKS oraz panelach ekspertów. Problemem jest także jednoczesne członkostwo w Regionalnym Komitecie Monitorującym. Osoby, które znalazły się w gronie kandydatów do uczestnictwa w więcej niż jednym z tych gremiów zostaną poproszeni o podjęcie decyzji o pozostaniu w tylko jednym wybranym przez siebie komitecie lub panelu ekspertów. Inauguracyjne obrady Regionalnego Komitetu Sterującego poprzedziła Konferencja na temat ZPORR zorganizowana przez Departament Wdrażania Programów Rozwoju Regionalnego w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Była to jedna z 16 konferencji promujących Program wśród samorządów lokalnych. Filip Topolewski – ekspert z Ministerstwa Gospodarki, przedstawił poszczególne warianty realizacji projektów w ramach ZPORR oraz omówił jego priorytety. Elżbieta Bieńkowska - dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego przedstawiła procedury wyboru i oceny projektów. Omówiła także stan przygotowań województwa do absorpcji środków z funduszy strukturalnych.
Załączniki