Konkurs UE wspierający walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na ogólnokrajowe działania minimalizujące zjawisko marginalizacji i społecznego wykluczenia
Celem programu jest upowszechnianie informacji i podniesienie społecznej świadomości istnienia tych problemów oraz popularyzacja konieczności przeciwdziałania pogłębianiu się tej społecznej patologii. Konkurs ma wspierać walkę z ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrażanie Narodowych Planów Działania w tym obszarze. Złożone wnioski powinny zawierać szerokie spektrum działań dostosowanych do potrzeb różnych grup społecznych oraz uwzględniać udział mediów, władz administracyjnych i samorządowych wszystkich szczebli a także organizacji pozarządowych, związków zawodowych i osób bezpośrednio dotkniętych marginalizacją. Preferowane będą projekty zawierające elementy Narodowego Planu Działania lub umów zawartych przez kraje kandydackie z Komisją Europejską w roku 2004. Oczekuje się programów o dłuższym okresie działania – do 18 miesięcy . Budżet przeznaczony na te przedsięwzięcia wynosi 800 tys. euro. Dofinansowanie może objąć maksymalne 80% kosztów przedsięwzięcia. Planowane jest ograniczenie liczby dotowanych projektów do kilkunastu. Wnioski składać mogą instytucje i organizacje działające w obszarze walki z wykluczeniem społecznym i ubóstwem, podmioty prywatne a także instytucje publiczne. Termin składania dokumentów upływa 4 czerwca 2004. Regulamin konkursu dostępny jest w Offical Journal of European Union z 8 kwietnia 2004 oraz na stronie internetowej. Szczegółowych informacji udziela Komisja Europejska – Dyrekcja - Zatrudnienie i Sprawy Społeczne (European Commission, DG Employment and Social Affairs), J27 1/33, B-1049 Brussels, fax. (32-2) 295 65 61. Dodatkowych informacji udziela Biuro Regionalne Województwa Śląskiego w Brukseli: Regional Office of Silesia (Poland) in Brussels Avenue des Arts 50, 1000 Bruxelles tel.: +32.2.514.77.67 fax: +32.2.733.92.55 mail: rosv.brussels@silesia-region.pl