Szkoła życia, czyli jak edukować w gospodarstwie

Po raz pierwszy Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne dotyczące wsparcia gospodarstw edukacyjnych w województwie śląskim w roku 2017

Celem konkursu jest podniesienie poziomu usług w gospodarstwach edukacyjnych w województwie śląskim oraz promocja i popularyzacja idei edukacji.

W ramach konkursu przewidziano utworzenie i promocję Szlaku Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego oraz przeprowadzenie zajęć edukacjach we wszystkich gospodarstwach wchodzących w skład szlaku dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich z terenu województwa śląskiego.

Na realizację konkursu przeznaczono 200 tys. zł. Wsparcie można pozyskać m.in. na doposażenie gospodarstw edukacyjnych w środki dydaktyczne, zakup lub renowację dawnych sprzętów, maszyn i narzędzi rolniczych, działania promocyjne, szkolenia dla mieszkańców obszarów wiejskich na temat korzyści z zakładania gospodarstw edukacyjnych, a także na przeprowadzenie zajęć edukacjach dla dzieci i młodzieży w zakresie rolnictwa, wiejskiej kultury, kuchni, wiedzy na temat roślin i zwierząt.

O wsparcie z budżetu Samorządu Województwa mogą się starać m.in. organizacje pozarządowe.

Misją gospodarstw edukacyjnych jest dotarcie ze swoim przekazem przede wszystkim do dzieci i młodzieży szkolnej – przyszłych konsumentów produktów rolnych. Celem ich przyjazdu do gospodarstwa wiejskiego jest głównie poznanie pracy na wsi, zwrócenie uwagi na wysiłek związany z wyprodukowaniem żywności i przez to wzbudzenie szacunku do pracy rolnika jako jej producenta. Uczniowie zaznajamiani są ze źródłami pochodzenia żywności i metodami jej wytwarzania. Poznają wartość naturalnej żywności produkowanej bez sztucznych dodatków. Jest to również wzbogacenie wiedzy przyrodniczej oraz edukacja ekologiczna i prozdrowotna. Proste zajęcia gospodarskie i możliwość obcowania ze zwierzętami gospodarskimi są dla odwiedzających wieś dzieci i młodzieży wyjątkową atrakcją.

Ponadto w gospodarstwach edukacyjnych realizowane są zajęcia dotyczące dziedzictwa kulturowego wsi, miejscowych tradycji i obyczajów, a także lekcje zawierające elementy historii regionu. Konkurs wpisuje się w cele strategiczne i operacyjne Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego do roku 2030, a w szczególności w kierunki działań: K.14. Rozwój agroturystyki, turystyki wiejskiej, sieci zagród edukacyjnych oraz gospodarstw opiekuńczych oraz K.56. Promowanie oferty edukacyjnej dla dzieci i młodzieży z miast w zakresie edukacji ekologicznej „zagrody edukacyjne” (ekoszkoła).

Linki do stron zewnętrznych
Zasady konkursu