Nowy etap rozwoju Województwa Śląskiego

W Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja prasowa poświęcona inauguracji w województwie śląskim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
W konferencji uczestniczył marszałek województwa Michał Czarski, członek zarządu województwa Wiesław Maras, dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Elżbieta Bieńkowska oraz zastępca dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy Mirosław Ruszkiewicz. "Województwo Śląskie jako pierwsze w kraju rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie projektów przygotowanych do realizacji w ramach ZPORR" - poinformował marszałek Michał Czarski. W ramach tego Programu, w latach 2004 – 2006 do województwa może napłynąć 279,9 mln Euro, jednak łączna kwota środków, którymi będzie mogło dysponować nasze województwo w tym okresie – uwzględniając pieniądze z unijnego Funduszu Spójności oraz kwoty z Sektorowych Programów Operacyjnych – może osiągnąć 2 mld Euro. Jest to poziom możliwy do zrealizowania w przypadku pełnej mobilizacji beneficjentów oraz dobrego przygotowania administracji do zarządzania wszystkimi programami. "Zdolność województwa do absorpcji tych środków oceniam na ok. 1,2 mld Euro” powiedział marszałek Michał Czarski przypominając, iż nakłady na projektowane inwestycje ponoszą beneficjenci a przysługujące im środki (do 75% kosztów) pochodzić będą z refundacji. Wyjątek stanowić będzie finansowanie w formie dotacji działań w ramach Priorytetu 2 – Wzmacnianie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Dziennikarze żywo interesowali się harmonogramem przyjmowania i kwalifikacji wniosków w ramach poszczególnych priorytetów ZPORR.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Konferencja prasowa poświęcona inauguracji w województwie śląskim Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego  Marszałek Michał Czarski podczas spotkania z dziennikarzami.  Na pytania dziennikarzy odpowiada dyrektor Wydziału Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego – Elżbieta Bieńkowska.

Załączniki

Linki do stron zewnętrznych
Konkursy na projekty dofinansowane ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej