Porozumienie na rzecz nowoczesnego województwa

W Katowicach podpisano deklarację na rzecz rozwoju "Kreatywnego Regionu Innowacyjnego"
Głównym punktem konferencji podsumowującej projekt RIS–Silesia było podpisanie przez jej uczestników Śląskiej deklaracji na rzecz rozwoju "Kreatywnego Regionu Innowacyjnego". Jest to początek realizacji, uchwalonej w sierpniu 2003 przez Sejmik, Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Śląskiego na lata 2003–2013. Deklaracja stanowi wyraz gotowości środowisk naukowych, gospodarczych i samorządów do podejmowania wspólnych działań na rzecz podniesienia konkurencyjności gospodarki województwa śląskiego. Dokument zakłada, iż kluczem do innowacyjnych zmian w regionie są ludzie dysponujący kapitałem wiedzy, kreatywnością oraz gotowością do wprowadzania zmian. Deklaracja zwraca także uwagę na kwestię etyki w biznesie. "Tylko postrzeganie takich wartości jak wzajemne zaufanie oraz szacunek może stworzyć warunki dla rozwijania autentycznej współpracy partnerskiej oraz stabilnego otoczenia, w którym możliwe jest podejmowanie wspólnego ryzyka dla wykorzystania przyszłościowych możliwości" – czytamy w dokumencie. Pod deklaracją złożyli podpisy przedsiębiorcy, samorządowcy, przedstawiciele instytucji naukowo–badawczych oraz instytucji wsparcia biznesu. Wszyscy deklarują gotowość do pracy nad tworzeniem klimatu sprzyjającego działaniom innowacyjnym, rozwijaniem szeroko pojętej kultury innowacyjnej oraz wdrożeniem strategii. Dzięki uruchomieniu w naszym województwie Regionalnej Strategii Innowacji pojawią się korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw. Realizacja Strategii pomoże im sprostać wyzwaniom, jakie niesie z sobą konieczność udziału w Jednolitym Rynku Europejskim. W czasie obrad zaprezentowano ponad 40 regionalnych projektów nawiązujących do Strategii. Dotyczą one m.in. finansowania innowacji w sektorze MŚP (Fundusz Zalążkowy, "Sieć Aniołów Biznesu"), wzmacniania współpracy pomiędzy sektorem badawczo–rozwojowym a przemysłem ("Sień na rzecz rozwoju systemu transferu technologii", Centra Zaawansowanych Technologii) oraz rozwoju firm innowacyjnych (Regionalny Projekt Rozwoju Klastrów Przemysłowych, Program "Inno-start"). Wymienione projekty zostaną zgłoszone w ramach konkursów na dofinansowanie przez fundusze strukturalne UE. W konferencji uczestniczył marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, Andrzej Maria Łaganowski z Departamentu Badań na Rzecz Gospodarki w Ministerstwie Nauki i Informatyzacji oraz Krzysztof Gulda – dyrektor Departamentu Innowacyjności w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Jako pierwszy deklarację podpisał marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski O pracach nad tworzeniem klimatu sprzyjającego działaniom innowacyjnym mówił Krzysztof Gulda – dyrektor Departamentu Innowacyjności w Ministerstwie Gospodarki i Pracy. Konferencja odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach Chętni do podpisania Deklaracji musieli czekać w długiej kolejce

Linki do stron zewnętrznych
Treść dekalaracji