Polska-Czechy: współpraca bez granic

Trwa kampania promująca efekty współpracy transgranicznej na czesko-polskim pograniczu

W ciągu ostatnich 10 lat zrealizowano ponad 340 dużych i 3000 mikro projektów, które podkreślają bogactwo i piękno przyrody, pielęgnują tradycje i dziedzictwo kulturowe, a także wykorzystują naturalne walory obszaru do rozwoju turystyki.

W latach 2007-2013 szansę na zacieśnienie współpracy z południowym sąsiadem dawał Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. Umożliwiał on partnerom z obu stron granicy wspólne realizacje w zakresie m.in. modernizacji i rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, poprawy jakości środowiska i bezpieczeństwa na pograniczu, rozwoju przedsiębiorczości, turystyki, wspierał także przedsięwzięcia kulturalne i edukacyjne.

W całym okresie wdrażania wyłoniono 56 projektów, w których uczestniczą partnerzy z województwa śląskiego. Kwota dofinansowania dla partnerów z naszego regionu to ponad 15 mln euro. W ciągu minionej dekady współpracy polsko-czeskiej zmodernizowano drogi, stworzono system informacji o jakości powietrza, zakupiono specjalistyczny sprzęt dla poprawy bezpieczeństwa na granicy i zrealizowano szereg działań o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym czy edukacyjnym.

Obecnie współpraca polsko-czeska jest realizowana za pośrednictwem programu Interreg V-A RCz-PL, jednego z największych programów transgranicznych w Polsce. Budżet Programu to około 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obszar wsparcia programu w Polsce to podregiony: bielski i rybnicki oraz powiat pszczyński w podregionie tyskim (województwo śląskie), jeleniogórski i wałbrzyski oraz powiat strzeliński w podregionie wrocławskim (województwo dolnośląskie), opolski i nyski (woj. opolskie), natomiast w Republice Czeskiej kraje: Liberecki, Hradecki, Pardubicki, Ołomuniecki, Morawsko-Śląski. Zakres projektów możliwych do realizacji dotyczy m.in. zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności pogranicza. Projekty realizowane wspólnie z czeskimi partnerami sprzyjają budowie wzajemnych powiązań „ponad granicami” i pozwalają w efektywny sposób wykorzystać możliwości płynące ze specyfiki obszaru bliskiego współistnienia dwóch narodowości.

W ramach dotychczas ogłoszonych naborów w programie w 24 projektach uczestniczą partnerzy z województwa śląskiego, na łączną kwotę dofinansowania 27 mln euro. Są to inwestycje obejmujące m.in. turystykę rowerową, w tym budowę ścieżek rowerowych, oznakowanie szlaków, rozwój i zachowanie dziedzictwa kulturowego, transgraniczną współpracę instytucji, tj. policji, straży pożarnej i straży miejskiej, kształcenie kadr oraz integrację instytucji i społeczności pogranicza.

W ramach prowadzonej kampanii przygotowany został spot promujący wybrane inwestycje na pograniczu. Kampania będzie trwała do grudnia br. i przewiduje między innymi przeprowadzenie konkursu na najciekawszy pomysł projektu transgranicznego dla uczniów szkół średnich i wyższych. Nagrodą będą płatne staże we Wspólnym Sekretariacie Programu w Ołomuńcu. Szczegóły konkursu zostaną podane we wrześniu br.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o programie w serwisie Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa
Interreg V-A Republika Czeska – Polska - strona internetowa
Europejska Współpraca Terytorialna w Województwie Śląskim

Filmy