Otwarci na drugiego człowieka

Wśród laureatów 35. edycji Nagrody im. Karola Miarki w województwie śląskim znaleźli się: Andrzej Niedoba, ks. dr Marian Niemiec oraz Mirosław Zwoliński

Uroczystość wręczenia nagrody zorganizowano w Bibliotece Śląskiej w Katowicach. „Jednym z wyróżników tej nagrody jest fakt, że jest ona egalitarna, dotyczy wszystkich ludzi, niezależnie od poziomu doświadczenia czy prezentowanego światopoglądu. Jest ściśle związana z dwoma postawami: kompletacyjną, podążającą w kierunku wewnętrznego rozwoju oraz postawą aktywną polegającą na działaniu na rzecz drugiego człowieka. Do tego dochodzi jeszcze niezmiernie istotny czynnik: akceptacja społeczeństwa” – na początku uroczystości prof. Jan Malicki przypomniał ideę nagrody, którą przyznaje się od 1983 r. osobom upowszechniającym kulturę i naukę, które w swojej pracy i twórczości nawiązują do idei wcielanych w życie przez patrona nagrody i wnoszą trwałe humanistyczne wartości do kultury regionalnej i narodowej.

W pierwszym okresie laureatów Nagrody im. Karola Miarki wskazywali wojewodowie 4 województw: bielskiego, częstochowskiego, katowickiego i opolskiego. Od 1999 r. było to w gestii wyłącznie województwa śląskiego, a od 2006 r. nagroda fundowana jest przez samorząd województwa opolskiego i śląskiego.

„Warto przy takich okazjach przywoływać słowa trzykrotnego premiera Polski Wincentego Witosa, który stwierdził, że nagrody, które tracą pamięć, tracą też życie. My pamiętamy i to się nie zmieni. Niestety, wśród nas nie ma już jednego z twórców ideowych podwalin tej nagrody – Romana Wawrzynka. Tym bardziej cieszy mnie obecność rodziny Wawrzynków, która fundowała nagrodę z własnych środków” – przypomniał Stanisław Rakoczy, wicemarszałek województwa opolskiego.

„Nagroda imienia Karola Miarki, przyznawana od 1983 roku, tak naprawdę jest starsza od na nowo zbudowanej samorządności, ale ona od początku ową samorządność ma w sobie zakodowaną. Staramy się tego nie zepsuć, nie zaprzepaścić, tylko iść do przodu. Wyjątkowość tej nagrody polega również na tym, że ona nie tylko łączy województwa opolskie i śląskie, ale też integruje wewnętrznie śląskie – składające się obecnie z trzech różnych jednak dawnych województw” – zwrócił uwagę Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Andrzej Niedoba jest publicystą i dramaturgiem. To autor reportaży oraz sztuk teatralnych. Napisał m.in. słowa pieśni „Szumi jawor”, do której muzykę skomponował jego ojciec Adam Niedoba, kierownik zespołu regionalnego „Wisła” w Wiśle. Pieśń stała się nieoficjalnym hymnem górali beskidzkich.

Ksiądz dr Marian Niemiec, biskup diecezji katowickiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce, od podjęcia w 2014 r. posługi zwierzchnika luterańskiej społeczności Górnego Śląska jest postacią widoczną w przestrzeni kulturalnej, religijnej, ekumenicznej i społecznej regionu. Od 2014 r. jest także proboszczem parafii ewangelickiej w Katowicach, sprawując duszpasterską opiekę nad miejscową wspólnotą wiernych, ale również podejmując inicjatywy integrujące wyznawców różnych kościołów, służące wzajemnemu zrozumieniu i poznawaniu swego dziedzictwa religijno-kulturowego.

Z kolei Mirosław Zwoliński należy do najbardziej znanych przewodników krajoznawczych po regionie częstochowskim. Od 1975 r. jest członkiem oddziału częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, współzałożycielem komisji historycznej i koła PTTK „Projektant” przy oddziale PTTK Huty „Częstochowa”. Od dziesięcioleci bierze aktywny udział w życiu kulturalnym Częstochowy i regionu, uczestnicząc w sympozjach, zjazdach i imprezach o charakterze kulturalnym, promujących miasto i subregion północny województwa śląskiego. Jest autorem wielu odczytów i wykładów na temat zabytków i walorów turystycznych regionu częstochowskiego, w tym Jury Krakowsko- Częstochowskiej.

Samorząd województwa opolskiego przyznał Nagrodę im. Karola Miarki prof. Urszuli Łangowskiej-Szczęśniak, Tadeuszowi Chrobakowi oraz Jackowi Wawrzynkowi.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki
Reptularz Silesianki

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Nagrodzie im. Karola Miarki