XXI Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Czerwcowa sesja Sejmiku została rozszerzona o dodatkowy punkt porządku obrad. W związku ze złożeniem przez Jana Olbrychta rezygnacji z mandatu radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, radni podjęli uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia tego mandatu
Po formalnym głosowaniu odbyła się okolicznościowa uroczystość. Przewodniczący Sejmiku, marszałek województwa i członkowie zarządu, pierwszy wicewojewoda oraz przedstawiciele klubów radnych Sejmiku złożyli Janowi Olbrychtowi serdeczne gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę wraz z życzeniami sukcesów i skuteczności w roli posła do Parlamentu Europejskiego. Uroczyste gratulacje z okazji wyboru na posła do Europarlamentu przekazano również obecnej w Sali Sejmu Śląskiego senator Grażynie Staniszewskiej. Posłowie otrzymali wiązanki kwiatów a orkiestra górnicza odegrała tradycyjne „Sto lat”. „Wyrażam satysfakcję z faktu, iż na straży spraw polskich oraz interesów naszego regionu staje w Strasburgu i Brukseli były marszałek Województwa Śląskiego oraz radny Sejmiku obecnej kadencji – jednym słowem „nasz człowiek”. Uwzględniając konieczność opuszczenia przez Pana ław naszego regionalnego parlamentu, żałuję, iż tracimy tym samym dobrego cenzora i szlachetnego oponenta. Wznosząc się często ponad polityczne podziały, potrafił Pan upowszechnić w Sejmiku Województwa Śląskiego parlamentarną elegancję i twórczą polemikę” – napisał w liście gratulacyjnym do Jana Olbrychta marszałek Michał Czarski. W kolejnym punkcie sesji Prokurator Apelacyjny Andrzej Jużko oraz Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Kazimierz Szwajcowski przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa publicznego w Województwie Śląskim w roku 2003. Zasadniczym punktem obrad XXI sesji Sejmiku było rozpatrzenie przez radnych, przygotowanego przez Marszałka Województwa Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Sejmik uchwalił Plan przy 28 głosach za i 5 wstrzymujących się. Nikt nie głosował przeciw. Ponadto Sejmik podjął uchwały m.in. w sprawie przekształcenia Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu oraz w sprawie rozszerzenia działalności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu. Radni podjęli także uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Skarbu Państwa z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Województwu Śląskiemu akcji należących do Skarbu Państwa w Agencji Rozwoju Regionalnego w Bielsku Białej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Jan Olbrycht – były marszałek województwa i radny obecnej kadencji przyjmuje gratulacje od marszałka Michała Czarskiego "W Brukseli nie zapomnę o województwie śląskim"- powiedział Jan Olbrycht Nowym posłom do Parlamentu Europejskiego, górnicza orkiestra odegrała "Sto lat" Gratulacje i życzenia od radnych Sejmiku przyjęła również Grażyna Staniszewska