Fundusze europejskie wzmacniają region

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 wybrano już projekty o wartości 5,6 mld zł – równowartość całego budżetu RPO na lata 2007-2013

Ponad 7 tys. wniosków o dofinansowanie złożono w trzech instytucjach zaangażowanych w nabory projektów – Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego, Śląskim Centrum Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ich ocena jest realizowana na bieżąco, a do dofinansowania Zarząd wybrał dotychczas 2,6 tys. projektów. Podpisanych zostało ponad 1,7 tys. umów, których wartość dofinansowania angażuje ponad 5,6 mld zł. To oznacza kontraktację na poziomie 36% alokacji i stawia nas pośrodku pozostałych regionów. Niemniej, patrząc na wartości bezwzględne kontraktacji – pozycja województwa śląskiego podnosi się do trzeciego miejsca wśród regionów. Niewiele wyżej w rankingu znajduje się tylko województwo wielkopolskie i pomorskie.

„Fundusze europejskie faktycznie zmieniają nasz region. Wspieramy samorządy w rozwiązywaniu problemów z komunikacją, infrastrukturą miejską czy ochroną środowiska, w tym działania antysmogowe, ale nie tylko. Fundusze to oprócz infrastruktury także projekty społeczne, miejsca dla dzieci w przedszkolach czy wyposażenie dla szkół zawodowych. Wszystko to istotnie i bezpośrednio wpływa na jakość życia mieszkańców województwa. Po raz kolejny, fundusze, którymi dysponują samorządy regionalne, są najsprawniej rozdzielane i najskuteczniej wykorzystywane. Wysoka pozycja na liście zakontraktowania środków, jaką zajmuje województwo śląskie, które dysponuje największym Regionalnym Programem Operacyjnym w kraju, może być powodem do zadowolenia. Ciągle jednak musimy zwracać uwagę, by wybierane projekty dawały najlepsze efekty naszym mieszkańcom” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Efektem realizacji projektów infrastrukturalnych, dla których podpisano umowy, będzie m.in. wybudowanie 160 km nowych sieci kanalizacyjnych, 39 km nowych dróg oraz zakup ponad 340 sztuk nowego taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej. Utworzone zostanie prawie 30 tys. dodatkowych miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, a ponad 80 obiektów zostanie wyposażonych w nowy sprzęt do praktycznej nauki zawodu.

Z perspektywy zarządzania programem regionalnym bardzo istotne jest rozliczanie. Ten proces odbywa się zarówno na linii beneficjent – instytucja (wnioski o płatność), jak i województwo – Komisja Europejska (certyfikacja wydatków). Ten proces jest w RPO WSL realizowany z dużą rzetelnością, a zarazem sprawnie. Potwierdzeniem jest bardzo zbliżony poziom kwot pomiędzy złożonymi wnioskami o płatność (7%) a certyfikacją wydatków z Komisją (6%). Nie jest to tak powszechne zjawisko w pozostałych programach regionalnych, ale daje pewną przewagę w postaci „pewności” wydatku, który został już zatwierdzony (tzw. scertyfikowany) przez Komisję Europejską.

Dzięki zarządzaniu i aktywności projektodawców już dzisiaj Śląskie może pochwalić się osiągniętym, a nawet przekroczonym o 40% celem finansowym określonym przez Komisję Europejską na rok 2017, który wiąże się z zachowaniem tzw. zasady N+3. Przypominamy, ta zasada określa dodatkowy okres na realizację i rozliczenie projektów i programów współfinansowanych z Funduszy Europejskich. W praktyce oznacza to, że z funduszy przyznanych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 faktycznie korzystać można do roku 2023.

Brak jego osiągnięcia wiąże się z utratą części środków w budżecie Programu. Wypracowana nadwyżka jest już awansem na kolejny rok wdrażania, gdzie kolejny cel finansowy jest wyznaczony również na bardzo wysokim poziomie. Zasada N+3 jest nadrzędnym kryterium w rocznym rozliczaniu się instytucji zarządzającej programem z Komisją Europejską.

Kolejnym bardzo ważnym aspektem, który w finansowaniu Programu pod uwagę bierze Komisja Europejska, są wskaźniki wyznaczone na koniec 2018 roku. Zarząd Województwa jako tzw. Instytucja Zarządzająca intensywnie współpracuje z beneficjentami, których aktywność jest nieodzowna dla osiągnięcia zakładanych wskaźników, a tym samym utrzymania środków w Programie będących obecnie na tzw. rezerwie wykonania. Wynikiem tej współpracy jest już wysoki poziom osiągniętych wskaźników w obszarze, który oferuje środki dla przedsiębiorców na projekty z dziedziny innowacji, jak również w obszarze wsparcia regionalnego rynku pracy oraz działań na rzecz włączenia społecznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Strona internetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020