Ostatni akcent konsultacji

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach ponownie pochyliła się nad rządowym „Programem dla Śląska”

Po przedstawieniu pod koniec lipca zastrzeżeń i poprawek Jerzy Kwieciński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, przedstawił na Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego w Katowicach poprawiony dokument „Program dla Śląska”.

„To nadal jest dokument roboczy, chociaż zakładamy, że dzisiejsza Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Katowicach jest ostatnim akcentem konsultacji. Tak, byśmy mogli jeszcze w tym roku oficjalnie ogłosić przyjęcie „Programu dla Śląska”. Katalog przedsięwzięć w jego ramach nie jest katalogiem zamkniętym. Przede wszystkim jednak zależy nam na przejściu z etapu deklaracji do etapu realizacji” – stwierdził przedstawiciel rządu.

W porównaniu z poprzednim projektem Programu m.in. podwyższono znaczenie „Porozumienia na rzecz zintegrowanej polityki rozwoju województwa śląskiego”, zaakcentowano wykorzystanie potencjału regionu w kluczowym projekcie dotyczącym elektromobilności, wprowadzono nowych partnerów – jak np. Polski Fundusz Rozwoju, a także stworzono ramy do realizacji inicjatywy Komisji Europejskiej „Coal and carbon – intensive regions”, która polegać ma na wsparciu regionów przechodzących transformacje – tych, które były i są oparte głównie na węglu.

W obecnym kształcie „Program dla Śląska” podzielono na 6 głównych zadań: wzrost innowacyjności przemysłu i inwestycji rozwojowych w regionie, zwiększenie aktywności zawodowej i podnoszenie kwalifikacji mieszkańców regionu, poprawa jakości środowiska przyrodniczego, rozwój i modernizacja infrastruktury transportowej, wykorzystanie potencjału województwa śląskiego w celu zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rozwój innowacji w energetyce i poprawa warunków rozwojowych miast województwa śląskiego.

Propozycję uzupełnienia „Programu dla Śląska” o właściwe zarządzanie kształceniem zgłosili przedstawiciele Związku Pracodawców Przemysłu Hutniczego, argumentując swój apel fatalnymi prognozami dotyczącymi śląskiego rynku pracy. Wedle tych danych pracodawcy przemysłu hutniczego obecnie oceniają liczbę wakatów na 500-600. Do 2040 r. spadek osób w wieku produkcyjnym w naszym regionie ma spaść o 14 proc. Szacuje się, że bez zmian systemowych za 10 lat deficyt pracowników może przekroczyć 17 tys.

Z kolei samorządowcy zgłosili szereg uwag szczegółowych, w tym nt. finansowania zapisanych w „Programie dla Śląska” przedsięwzięć.

„Tak jak poprzednim razem, tak i teraz, już po poprawkach widzimy w tym Programie sporo inwestycji, które już są realizowane. Nie ma jednak jasnej i precyzyjnej informacji w sprawie specjalnie przeznaczonych na ten cel pieniędzy, jak chociażby ma to miejsce w przypadku innego rządowego programu „Polska Wschodnia”. Bardzo niepokojący jest też fakt marginalizowania roli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Trudno to inaczej odbierać jak kolejny etap ograniczania samorządów i centralizacji kraju” – argumentował Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego.

„Brakuje w dokumencie projektów, o których rozmawialiśmy podczas ostatnich konsultacji” – zwrócił uwagę Mieczysław Kieca, prezydent Wodzisławia Śląskiego. – „Chodzi chociażby o kwestię odrolnienia i obrotu ziemią. W kwestii ochrony środowiska czekamy na rozporządzenie rządowe dotyczące jakości paliw będących w naszym kraju w obrocie handlowym. Nikt nie wspomniał ani słowem w Programie o rozwiązywaniu problemu ubóstwa energetycznego ze wskazaniem mechanizmów pomocy. Ciągle apelujemy o powołanie do życia Funduszu Rozwoju Dróg Wojewódzkich. Powtarzamy również argumenty dotyczące budowy szybkiej kolei na linii Katowice – Pyrzowice” – dodał.

Samorządowcy zwrócili także uwagę na koordynację „Programu dla Śląska”, która – wedle przedstawionego projektu – ma być w gestii głównie administracji rządowej. „Inicjatorem podjęcia prac na rzecz „Programu dla Śląska” jest Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego i to przedstawiciel tego gremium powinien być jednym z głównych, jak nie głównym koordynatorem” – stwierdzili samorządowcy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.