Śląskie ma rzecznika funduszy europejskich

Zarząd Województwa Śląskiego powołał Beatę Goleśną na stanowisko rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego

Rolą rzecznika jest zadbanie o interesy beneficjentów w taki sposób, aby ich spostrzeżenia, doświadczenia i uwagi dotyczące wdrażania docierały do instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie programem regionalnym.

Instytucja rzecznika nie jest formą procedury odwoławczej ani ścieżki sądowej lub administracyjnej w procesie aplikowania o unijne wsparcie. Jednak w przypadku jakichkolwiek problemów w aplikowaniu, rzecznik może być mediatorem i wsparciem w kontaktach z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL.

Każdy zaangażowany w temat funduszy europejskich może dokonać zgłoszenia do rzecznika w zakresie utrudnień, z jakimi spotkał się w staraniach o dofinansowanie lub podczas realizacji projektu; może też zgłosić swoje propozycje usprawnień w realizacji RPO WSL. Rzecznik zapewnia analizę tych zgłoszeń pod kątem zastosowania możliwych usprawnień we wdrażaniu RPO WSL. Przyjęte rozwiązanie ma pomóc w tym, aby korzystanie z funduszy unijnych opierało się na racjonalnie uproszczonych zasadach, niemniej jednak w granicach prawa.

Powołanie rzecznika oznacza, że dla wszystkich interesariuszy Funduszy Europejskich ważne jest, aby wybór i realizacja projektów przebiegały sprawnie, a inwestowanie pieniędzy w regionie było jak najbardziej efektywne.

Instytucję rzecznika funduszy europejskich wprowadza tegoroczna nowelizacja ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. Obok udoskonalonych w obecnej perspektywie finansowej rozwiązań w postaci spójnej dla wszystkich programów operacyjnych – sieci punktów konsultacyjnych, wizualizacji i komunikacji za pomocą stron internetowych oraz bogatej oferty szkoleniowej – pojawia się rzecznik funduszy europejskich.

Beata Goleśna jest zatrudniona w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Od 2007 roku pracuje w Wydziale Rozwoju Regionalnego.

Linki do stron zewnętrznych
Rzecznik funduszy europejskich – informacje szczegółowe