II edycja konkursu w dziedzinie polityki społecznej

Zarząd Województwa Śląskiego zaprasza do składania ofert na zadania publiczne w dziedzinie polityki społecznej, w tym prowadzenia działań na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców regionu
Zadania określone zostały w Programie Współpracy Województwa Śląskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2004, i obejmują:
  • wspierania działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Dotyczą one wykluczenia z powodu ubóstwa, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz bezdomności. Dofinansowane zostaną działania wspierające, integrujące i aktywizujące, podejmowane w środowisku zamieszkania tych osób.
  • wyrównywania szans osób niepełnosprawnych. Wsparcia obejmie osoby niepełnosprawne i ich rodziny poprzez działania pomocowe, aktywizujące i integrujące podejmowane w środowisku lokalnym.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne zajmujące się pomocą społeczną w Województwie Śląskim. Druga edycja konkursu obejmuje oferty przedsięwzięć, których realizacja rozpoczyna się po 31 maja 2004 roku. Szczegółowych informacji udziela Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach (tel. +48 (32) 20 77 948, 20 78 835). Wnioski należy składać do 26 lipca 2004 w sekretariacie ROPS (ul. Powstańców 41a, VI piętro, pok. 609) lub nadsyłać drogą pocztową. Warunki konkursu oraz formularze wniosków dostępne są także w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku–Białej, (ul. Piastowska 40, tel. +48 (33) 822 98 25, 813 62 12, Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie, (ul. Sobieskiego 7, tel. +48 (34) 324 94 71, 324 50 31 w. 413 oraz na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej.