Przedstawiono Program dla Śląska

Premier Mateusz Morawiecki zaprezentował w Katowicach Program dla Śląska. W uroczystości wziął udział marszałek Wojciech Saługa

Przedstawiony przez premiera Morawieckiego Program dla Śląska zakłada inwestycje o łącznej wartości sięgającej 40 mld zł, wzmocnienie istniejących w regionie możliwości i wykorzystanie potencjałów rozwojowych. Punktem wyjścia do wypracowania celów, działań i identyfikacji najważniejszych przedsięwzięć rozwojowych w dokumencie były postulaty płynące z regionu, a powstanie Programu dla Śląska poprzedziły konsultacje rządu z Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego.

Program dla Śląska ma na celu wspomagać proces restrukturyzacji przemysłu w regionie i doprowadzić w perspektywie długoterminowej do zmiany jego profilu gospodarczego i stopniowego uzupełniania tradycyjnych sektorów gospodarki, takich jak górnictwo i hutnictwo. Kluczowe, wskazane w Programie dla Śląska, będą: innowacyjność, przedsiębiorczość, kapitał ludzki, środowisko, energetyka, a także poprawa warunków rozwojowych miast.

„Przedstawiony Program dla Śląska to dokument w którym brak konkretów. W mojej opinii należy go traktować jako mapę inwestycji realizowanych obecnie w województwie. Program słusznie diagnozuje problemy z jakimi region boryka się od dawna – depopulacja, degradacja tkanki miejskiej czy zanieczyszczenie środowiska w tym smog. Nie ma jednak żadnych dodatkowych środków na ich rozwiązanie a także środków na kolejne przedsięwzięcia inwestycyjne” – komentuje marszałek Saługa.

Komitet sterujący Programu powstał przy Wojewodzie Śląskim, w jego skład wchodzą przedstawiciele: Wojewody Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, Ministerstwa Rozwoju, Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego, NSZZ „Solidarność” Śląsko-Dąbrowska, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Banku Gospodarstwa Krajowego.

na podstawie materiałów ze strony premier.gov.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.