Zmiany w harmonogramie konkursów na dotacje z funduszy strukturalnych

Zarząd Województwa Śląskiego zawiesza na czas nieokreślony wszystkie konkursy w ramach Priorytetu II „Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Dotyczą one działań: 2.2. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, 2.5 Promocja przedsiębiorczości, oraz 2.6. Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy. Konkursy zostały zawieszone w związku z brakiem stosownych rozporządzeń do Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz rozwiązań dotyczących procedur finansowania działań w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Linki do stron zewnętrznych
Strona konkursów na dotacje z funduszy strukturalnych