Cele i zasady RIS

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Pierwsze posiedzenie nowego składu Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji kadencji na lata 2018-2020

Komitet Sterujący Regionalnej Strategii Innowacji jest organem opiniodawczo-doradczym Zarządu Województwa w sprawach związanych z programowaniem, koordynacją, realizacją, monitorowaniem i oceną polityki rozwoju województwa w zakresie innowacji.

W prace Komitetu zaangażowane są instytucje regionalnego ekosystemu innowacji, w szczególności przedstawiciele kluczowych uczelni wyższych regionu (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku Białej), kluczowe instytuty badawcze, instytucje wsparcia biznesu, a także przedstawiciele środowisk biznesowych.

Podczas posiedzenia, któremu przewodniczył wicemarszałek Michał Gramatyka, przedstawiono kluczowe cele działań Komitetu w ramach kadencji 2018-2020. Są to: aktualizacja Regionalnej Strategii Innowacji wraz z ewentualną weryfikacją istniejących inteligentnych regionalnych specjalizacji oraz programowanie nowej perspektywy rozwoju 2020+. Zaprezentowano ponadto zasady działania systemu monitoringu oraz ewaluacji Regionalnej Strategii Innowacji, a także zaprezentowano wyniki najnowszego raportu monitoringowego w zakresie wdrażania RIS w województwie śląskim.

Istotnym punktem posiedzenia była dyskusja wokół listy zaktualizowanych inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego oraz projektu „Modelu wdrożeniowego Regionalnej Strategii Innowacji na lata 2013-2020”. Ostatnim tematem posiedzenia były bieżące działania Województwa Śląskiego w ramach wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji, takie jak realizowane przez Samorząd Województwa projekty w ramach procesu przedsiębiorczego odkrywania oraz współpracy międzynarodowej. Jednocześnie zachęcono członków KS RIS do włączenia się w bieżące przedsięwzięcia, takie jak aktualizacja listy projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego w zakresie kluczowej infrastruktury badawczej czy uczestnictwo w realizacji agendy badawczej w zakresie technologii na rzecz czystego powietrza w regionie. W trakcie posiedzenia głosowano nad przyjęciem oraz rekomendacją Zarządowi Województwa Śląskiego dwóch Uchwał Komitetu Sterującego RIS: w sprawie zatwierdzenia składu Śląskiej Rady Innowacji, jaki i przyjęcia dokumentu „Model wdrożeniowy Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020”. Obydwie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak