Nabór projektów w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Phare Polska-Słowacja 2003

Marszałek Województwa Śląskiego ogłosił nabór projektów o charakterze transgranicznym, w ramach „Programu Współpracy Przygranicznej Polska- Słowacja 2003- Schemat Wsparcia dla Infrastruktury Okołobiznesowej”
Celem programu jest wsparcie rozwoju gospodarczego w regionach polsko- słowackiej strefy przygranicznej. Projekty powinny wspierać rozwój potencjału ekonomicznego danych obszarów poprzez działania infrastrukturalne o małej skali, realizowane po obu stronach granicy. Główne cele programu to: wsparcie rozwoju potencjału gospodarczego, restrukturyzacji i dywersyfikacji gospodarki oraz wyrównywania różnic pomiędzy przygranicznymi regionami. Projekty realizowane na terenie powiatów ziemskich : bielskiego, żywieckiego, cieszyńskiego, pszczyńskiego oraz grodzkich : Bielsko – Biała i Jastrzębie Zdrój mają dotyczyć następujących dziedzin: rozwój gospodarczy, lokalna infrastruktura ochrony środowiska, infrastruktura drogowa i transportowa oraz turystyka. O granty mogą się ubiegać m. in. samorządy lokalne, związki i stowarzyszenia międzygminne, placówki naukowe oraz organizacje pozarządowe z obszaru objętego programem. Najlepsze projekty mogą otrzymać do 75% dofinansowania. Wartość pojedynczego grantu została określona na kwotę od 100 000 EUR do 300 000 EUR. Termin dostarczania wniosków upływa 24 września 2004 roku o godzinie 14.00. Szczegółowe informacje zawarte są w „Wytycznych dla Wnioskodawców” dostępnych w siedzibie Międzywydziałowego Zespołu Zadaniowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Bielsku- Białej: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Międzywydziałowy Zespół Zadaniowy Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich ul. Piastowska 40, 43-300 Bielsko-Biała tel. (33) 81 36 323; fax (33) 81 36 323
Linki do stron zewnętrznych
Szczegółowe informacje