II edycja konkursu w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił II edycję konkursu projektów w dziedzinie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
Celem konkursu jest dofinansowanie działań w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej z uzależnieniami oraz pomocy rodzinom osób uzależnionych. W ramach konkursu dofinansowanie otrzymają projekty inicjujące i wspierające działania z obszaru profilaktyki problemów alkoholowych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na rzecz osób zaliczanych do grup podwyższonego ryzyka. Wspierane będzie także przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu członków rodzin uzależnionych oraz aktywizacja i integracja społeczności lokalnych na rzecz rodzin z problemem alkoholowym. II edycja otwartego konkursu obejmuje oferty, których realizacja rozpoczyna się po 31 maja 2004 roku. O dotacje mogą się ubiegać, działające na obszarze województwa śląskiego, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz wyspecjalizowane jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej. Oferty konkursowe należy składać do 13 sierpnia 2004 w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ul.Powstańców 41a, VI piętro, pok. 609. Szczegółowe informacje oraz formularz wniosku dostępny jest w: Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach ul. Powstańców 41a, tel. (32) 20 77 954, 20 77 955, Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Bielsku-Białej ul. Piastowska 40, tel. (33) 822 98 25, 813 62 12, Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym w Częstochowie ul. Sobieskiego 7, tel. (34) 324 94 71, 324 50 31 w. 413, oraz na stronie internetowej ROPS.
Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły konkursu (strona ROPS)