ZPORR – wsparcie dla lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia

Zarząd Województwa rozpatrzył, przedłożoną przez Regionalny Komitet Sterujący listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004–2006, działanie 3.5.2 – Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia
Zarząd zaakceptował dzisiaj współfinansowanie ze środków UE 10 projektów o łącznej wartości 5 mln zł. Pozostałe projekty z pierwszej edycji konkursu zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Przypomnijmy, iż w ramach tego działania, niezależnie od rozstrzygnięć dotyczących prezentowanego poniżej zestawienia, trwa dodatkowy nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu. Wnioski można składać do 31 sierpnia br. Stało się to możliwe dzięki korzystnym dla potencjalnych beneficjentów ustaleniom z Komisją Europejską, polegającym na zrównaniu statusu środków prywatnych i publicznych w procedurach ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach ZPORR. Tym samym, wobec rosnącego zainteresowania konkursami, wśród poszerzonego grona potencjalnych beneficjentów większe szanse na pozytywne rozpatrzenie uzyskują wnioski deklarujące większy udział własny pretendentów do unijnego wsparcia. Na dofinansowanie kosztów (do 75%) realizacji projektów dedykowanych działaniu 3.5.2 w latach 2004 - 2006 zarezerwowano kwotę 20 mln zł.
Załączniki
Lista rankingowa projektów