Stypendia dla uczniów i studentów

Zarząd Województwa Śląskiego rozpoczął nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 2.2. ZPORR - "Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne" ma na celu poprawę dostępu do kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym i wyższym w odniesieniu do uczniów i studentów pozostających w trudnej sytuacji materialnej. W ich rodzinach dochód za 2003 rok nie może przekraczać 504 zł na osobę bądź 583 zł w przypadku gdy wniosek dotyczy osoby niepełnosprawnej. Program stypendialny obejmuje obszary wiejskie, miasta do 20 tys. mieszkańców a także obszary miejskie o zdegradowanym środowisku i infrastrukturze oraz tereny objęte restrukturyzacją przemysłu. Projekty dotyczące realizacji programów stypendialnych mogą zgłaszać gminy, powiaty, stowarzyszenia samorządowe oraz instytucje dotujące niepubliczne szkoły ponadgimnazjalne. Nie ma możliwości indywidualnego ubiegania się o stypendium bezpośrednio w Urzędzie Marszałkowskim. Wnioskodawcy będą odpowiedzialni za przygotowanie regulaminu, wyłonienie stypendystów oraz ustalenie wysokości i formy stypendium. Studenci będą mogli otrzymywać wsparcie w postaci gotówki lub bezgotówkowo na refundację kosztów zakupu podręczników, słowników bądź innych pomocy naukowych. Refundowane mogą być także inne koszty związane z nauką jak m.in.: czesne, zakwaterowanie w internacie czy wyżywienie. Uczniowie mogą otrzymać wyłącznie pomoc bezgotówkową. W województwie śląskim budżet programu stypendialnego na 2004 rok wynosi 20 mln zł. Uczniowie mogą otrzymać maksymalnie 250 zł miesięcznie a studenci 350 zł. Okres realizacji stypendiów w gminach i powiatach nie może przekroczyć 10 miesięcy. Wnioski dotyczące dofinansowania programów stypendialnych należy składać do 15 września 2004r., do godziny 14.00 (decyduje godzina doręczenia) w Wydziale Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, pokój nr 393, ul. Ligonia 46, Katowice.
Linki do stron zewnętrznych
Warunki naboru wniosków