Edukacja

Województwo śląskie znajduje się wśród największych w kraju ośrodków naukowych i akademickich

Województwo Śląskie jest organem prowadzącym dla 28 jednostek. Są to:

 • pięć placówek doskonalenia nauczycieli: Regionalne Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach, Bielsku-Białej i Częstochowie, a także Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej „WOM” w Rybniku oraz Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny „Metis” w Katowicach,
 • dwie Pedagogiczne Biblioteki Wojewódzkie: w Katowicach i Bielsku-Białej oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna wchodząca w skład RODN „WOM” w Częstochowie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rybniku wchodząca w skład RODNiIP „WOM” w Rybniku,
 • pięć Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach, Katowicach, Raciborzu, Rybniku i Zabrzu oraz Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu,
 • cztery Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze: w Jaworzu, Radzionkowie, Kuźni Raciborskiej i Krupskim Młynie,
 • siedem Zespołów Szkół Specjalnych: w Goczałkowicach – Zdroju, Jastrzębiu – Zdroju, Orzeszu – Zawiści, Rabce – Zdroju, Kamieńcu – Zbrosławicach, Istebnej i Skoczowie,
 • Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu,
 • Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi,
 • Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika w Chorzowie,
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego w Raciborzu.

Działalność placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych ma na celu podnoszenie jakości nauczania w szkołach i placówkach z terenu województwa śląskiego.

Organizując i prowadząc różnorodne formy doskonalenia oraz kursy kwalifikacyjne, a także oferując bogaty księgozbiór i prasę specjalistyczną, placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne stwarzają możliwości doskonalenia warsztatu pracy i umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji nauczycielom i doradcom metodycznym zatrudnionym w szkołach i placówkach województwa śląskiego.

Zarówno placówki doskonalenia nauczycieli, jak i biblioteki pedagogiczne organizują i prowadzą bezpośrednie wspomaganie szkół i placówek w realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Placówki doskonalenia i biblioteki mogą również organizować i prowadzić sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, w celu doskonalenia ich pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.

Podstawową misją placówek doskonalenia nauczycieli jest ciągłe wspieranie ustawicznego rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników oświaty. Placówki te promują innowacyjność, nowoczesne metody nauczania, techniki i technologie, nowinki edukacyjne pozostając w zgodzie z potrzebami oświatowymi regionu i według standardów, pogłębiając pasje i wytyczając nowe ścieżki.

Specyfika Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis” w Katowicach jest pochodną wynikającą z monitorowania potrzeb nauczycieli i środowisk wychowawczych i polega na kompleksowym doskonaleniu trzech zasadniczych umiejętności: profilaktycznych, wychowawczych i doradczych. Toteż misją ośrodka jest doskonalenie kadry oświatowej województwa śląskiego w tych trzech obszarach oraz w rozwoju osobistym, ekspresji twórczej, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej czy też technologii informacyjnej.

Oferta Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego adresowana jest do młodzieży i osób dorosłych pragnących uzupełnić lub uzyskać nowe kwalifikacje. Kształcenie odbywa się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. W ofercie placówek znajdują się także kwalifikacyjne kursy zawodowe, pozwalające na uzyskanie kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych. W placówce sosnowieckiej ponadto organizowane są pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego z zakresu medycyny, psychologii i terapii.

Wśród zawodów, w jakich kształcą wymienione wyżej placówki, wymienić można: technika elektroradiologa, technika masażystę, technika farmaceutycznego, technika sterylizacji medycznej, terapeutę zajęciowego, asystentkę stomatologiczną, higienistkę stomatologiczną, opiekunkę dziecięcą, opiekuna w domu pomocy społecznej, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz technika bezpieczeństwa i higieny pracy.

Młodzieżowe ośrodki wychowawcze są placówkami resocjalizacyjnymi, przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży niedostosowanej społecznie, w wieku od 13 lat do 18 lat.

Celem ośrodków jest tworzenie właściwych dla prawidłowego rozwoju przebywających w nich dzieci i młodzieży warunków wychowawczych, kształcących i zdrowotnych oraz umożliwienie im prawidłowego rozwoju i resocjalizacji. Cele, o których mowa powyżej, realizowane są we współpracy z rodzinami wychowanków, sądami, instytucjami państwowymi i samorządowymi oraz stowarzyszeniami i innymi organizacjami społecznymi, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówek.

Zespoły szkół specjalnych prowadzone przez Województwo Śląskie funkcjonują przy podmiotach leczniczych. W skład zespołów wchodzą szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły pozalekcyjnych zajęć wychowawczych, a w przypadku jednego z zespołów – zasadnicza szkoła zawodowa i szkoła specjalna przysposabiająca do pracy. Z dniem 1 września 2013 roku w sześciu zespołach zaczęły funkcjonować licea ogólnokształcące. Licea te zapewniają chorym uczniom kontynuację nauki na etapie ponadgomnazjalnym. Zespoły szkół specjalnych realizują zadania oświatowe skierowane do dzieci i młodzieży przewlekle chorej, niepełnosprawnej ruchowo oraz z zaburzeniami emocjonalnymi – przebywającej na leczeniu szpitalno-sanatoryjnym, a także z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim.

Ponadto zespoły szkół specjalnych zapewniają działania opiekuńczo-wychowawcze w ramach funkcjonujących w nich Zespołów Pozalekcyjnych Zajęć Wychowawczych lub Grup Wychowawczych.

Do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Raciborzu przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na wniosek rodziców oraz skierowania wydanego przez starostę właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka.

Ośrodek przeznaczony jest głównie dla dzieci i młodzieży z uszkodzonym narządem słuchu i mowy. Głównym zadaniem jednostki jest zapewnienie wychowankom takiego poziomu przygotowania ogólnego, zawodowego i społecznego, aby byli oni zdolni do samodzielnej egzystencji w rodzinie, środowisku i społeczeństwie, w którym przyjdzie im żyć jako dorosłym osobom. Ośrodek realizuje zadania wychowawcze, edukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne, w tym wynikające z indywidualnych programów edukacyjnych realizowanych z wychowankami. Powyższe zadania są realizowane zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej przy wykorzystaniu metod dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych wychowanków.

Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi działa pod opieką naukowo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Kolegium kształci w zawodzie pracownik socjalny w systemie dziennym i zaocznym. Kolegium może prowadzić również, według zasad określonych w przepisach ustawy o pomocy społecznej, szkolenia specjalizujące z zakresu organizacji pomocy społecznej i w zawodzie pracownik socjalny. Nauka w Kolegium trwa trzy lata. Słuchacze Kolegium uzyskują dyplom ukończenia Kolegium, mogą również ubiegać się o tytuł licencjata na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (tj. uczelni patronackiej).

Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie jako placówka wychowania pozaszkolnego o charakterze ponadregionalnym, pełni szczególną rolę w kształtowaniu i rozwijaniu zainteresowań oraz uzdolnień uczniów w zakresie astronomii i nauk pokrewnych. Oferuje szeroki wachlarz seansów realizowanych pod niebem planetarium oraz zajęć w stacji sejsmologicznej i meteorologicznej. Planetarium prowadzi także działalność popularyzatorską w zakresie wiedzy astronomicznej między innymi dzięki działającemu przy Planetarium Śląskim Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii.

W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu wchodzi: Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego, Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego. Celem Zespołu, zgodnie ze statutem placówki, jest przygotowanie zawodników - uczniów do reprezentowania Polski, regionu i szkoły na zawodach rangi: Igrzysk Olimpijskich, Mistrzostw Świata i Europy, Mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych. W Zespole Szkół w Raciborzu prowadzone jest między innymi kształcenie z następujących dyscyplin sportowych: lekkoatletyka, pływanie, triathlon, zapasy, piłka nożna. W 2014 roku ukończono w ZSOMS w Raciborzu budowę hali lekkoatletycznej w ramach projektu „Bliżej sportu – budowa kompleksu lekko-atletycznego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu”.

Szkoły i placówki oświatowe realizują następujące projekty:

 • w latach 2015 – 2018 w ramach programu Erasmus+ Regionalny Ośrodek Metodyczno – Edukacyjny „Metis” w Katowicach realizuje projekt ”Enhancing Quality in Primary Physical Education - Wzmacnianie jakości lekcji wychowania fizycznego w szkołach podstawowych prowadzonych zwłaszcza przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej”, którego celem jest podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez szkolenia dla nauczycieli oraz innych osób pracujących z młodzieżą, a w latach 2016 – 2018 również w ramach programu Erasmus+ realizuje projekt ”Resilience – europejski program profilaktyczny w kontekście zachowań ryzykownych młodzieży jako przeciwdziałanie przedwczesnemu wypadaniu uczniów z systemu edukacji”, którego celem jest zwiększenie świadomości na temat czynników chroniących, obejmujących właściwe więzi rodzinne młodych ludzi oraz stworzenie spójnych, systemowych działań wychowawczych i profilaktycznych na terenie szkoły;
 • w latach 2016 – 2018 w ramach Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.5 Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Gliwicach realizuje projekt konkursowy „Sami Możemy – Kompleksowy Program Integracji Chorych na SM i ich rodzin”, którego celem jest wsparcie osób chorych na stwardnienie rozsiane (SM) i ich otoczenia oraz wzmocnienie integracji i zapobieganie wykluczeniu;
 • w latach 2016 – 2018 w ramach programu Erasmus+ Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Radzionkowie relizuje projekt ”Truly independent – Prawdziwie niezależny”, którego celem jest wyposażenie młodych ludzi w umiejętność wejścia na rynek pracy i odnoszenie sukcesów w dorosłym życiu oraz projekt ”Europe, our Shared Home: Regional identities in a common history – Europa nasz wspólny dom: Tożsamość regionalna we wspólnej historii”, którego celem jest zainteresowanie i zachęcenie młodzieży do poznania kultury i historii swojego kraju i krajów partnerskich projektu.
 • w latach 2013 – 2016 Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne w Chorzowie zorganizowało trzy edycje trójstopniowych zawodów ogólnopolskiej Olimpiady Astronomicznej, a w roku 2015 przygotowało polską reprezentację na Międzynarodową Olimpiadę z Astronomii i Astrofizyki w Indonezji, w latach 2016 – 2019 realizowana będzie kolejna edycja przedmiotowych zawodów. Natomiast w latach 2015 – 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014 – 2020 Działania 12.3. realizowany jest projekt: „Planetarium – Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie”, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu regionu najnowszych zdobyczy wiedzy z dziedziny astronomii, sejsmologii i meteorologii oraz podniesienie jakości świadczonych usług edukacyjnych w zakresie nauk przyrodniczych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod poszerzania wiedzy i umiejętności na wszystkich poziomach edukacji.

Województwo Śląskie realizuje „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży województwa śląskiego obowiązujący od września 2015 roku do czerwca 2018”. Jego celem jest zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży, pomoc uczniom w rozwijaniu ich uzdolnień i zainteresowań oraz stwarzanie możliwości udziału w ogólnopolskich międzynarodowych imprezach, a także stosowanie w praktyce zdobytej wiedzy. To także promocja młodzieży szczególnie uzdolnionej. Stypendium jest wyróżnieniem indywidualnym dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej, którego zainteresowania wykraczają poza obowiązujący program nauczania i który może poszczycić się znaczącymi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi lub sportowymi.

Jedną z najbardziej efektywnych form edukacji jest bezpośrednie doświadczenie. Świetnie służy temu mający już kilkunastoletnią tradycję Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego. Młodzież województwa śląskiego, spotykając się z rówieśnikami z regionów partnerskich, uczy się podstaw dialogu, współpracy, a jednocześnie obserwuje, jak funkcjonuje społeczeństwo obywatelskie w krajach naszych partnerów.

Szczyt Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego realizowany jest w oparciu o współpracę Województwa Śląskiego z partnerami niemieckimi i francuskimi, która realizowana jest na podstawie „Wspólnego Oświadczenia o współpracy między: Województwem Śląskim, Krajem Związkowym Północną Nadrenią-Westfalią a Regionem Nord-Pas de Calais”, podpisanego w dniu 22 sierpnia 2014 roku w Lens. Współpraca wymienionych regionów określana mianem „współpracy w ramach regionalnego Trójkąta Weimarskiego" obejmuje trzy obszary, t.j.:

 • przekształcania gospodarcze, ekologiczne, społeczne i kulturalne terytoriów (organizacja corocznych seminariów ekspertów ds. dziedzictwa poprzemysłowego),
 • mobilność młodych ludzi (organizacja Szczytów Młodzieży),
 • regionalne działania w dziedzinie kultury (realizacja projektów artystycznych).

Szczyty Młodzieży odbywają się począwszy od 2000 roku corocznie naprzemiennie w jednym z trzech regionów partnerskich. Te cieszące się niezmiennie dużym zainteresowaniem spotkania są okazją rozwijania dialogu z rówieśnikami z regionów partnerskich i współpracy młodego pokolenia. W ramach tygodniowego programu Szczytu mają miejsce warsztaty i spotkania z ekspertami oraz debata z szefami regionów na tematy nurtujące młodych Europejczyków.

(aktualizacja: grudzień 2016)

Linki do stron zewnętrznych
Platforma cyfrowa - Edukacja Regionalna Województwo Śląskie „Eduś”
Wojewódzkie placówki oświatowe