InfoSMOG-MED

Logo funduszu, regionu i UE Logo funduszu, regionu i UE
Dofinansowanie: 4 612 775,07 zł

Uchwałą Nr 780/115/VI/2020, Zarząd Województwa Śląskiego 1 kwietnia 2020 r. wydał decyzję w sprawie dofinansowania projektu własnego, realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych Oś priorytetowa II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez Województwo Śląskie.

Cel projektu

Głównym celem projektu jest stworzenie elektronicznej platformy i aplikacji na urządzenia mobilne informujących o stanie jakości powietrza wraz z systemem komunikacji dla mieszkańców dotyczącym aspektów zdrowotnych i systemem komunikacji dla podmiotów leczniczych z terenu woj. śląskiego. Usługa zwiększy dostępność obywateli oraz podmiotów leczniczych do informacji związanych ze smogiem z wykorzystaniem technologii przetwarzających, gromadzących i przesyłających informacje w formie elektronicznej (usługi dostępne on-line).

Krótki opis projektu

W ramach projektu zostanie opracowana cyfrowa platforma (z mobilną aplikacją) z dostępem do obecnego i prognozowanego stanu jakości powietrza wraz z powiązanym systemem mapowania zdrowotnego i komunikacji z podmiotami leczniczymi. Platforma dzięki mapowaniu umożliwi indywidualnym użytkownikom wygenerowanie raportu o zagrożeniu smogiem w odniesieniu do płci, wieku, jednostek chorobowych, umożliwi także odpowiednie przygotowanie się do ewentualnego stanu alarmowego. Projekt pomoże ponadto placówkom medycznym przygotować się do przyjęcia w okresach przekroczonych norm jakości powietrza większej liczby pacjentów. W projekcie będą prowadzone również szeroko zakrojone działania świadomościowe w ramach zaplanowanej kampanii informacyjno-edukacyjnej. Celem tej kampanii jest zwiększenie wiedzy społeczeństwa na temat zagrożeń wynikających z zanieczyszczonego powietrza, na które to bezpośredni wpływ mają nieekologiczne zachowania społeczeństwa.

Zasięg projektu

Projekt jest skierowany do wszystkich mieszkańców województwa śląskiego.

Forma realizacji projektu

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Instytutem Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu na podstawie zawartej Umowy o partnerstwie.

Lider Projektu

  • Województwo Śląskie

Partnerzy projektu

  • Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych
  • Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Organizacja wewnętrzna Partnerstwa projektu

W celu prawidłowego zarządzania Partnerstwem oraz zapewnienia podejścia partnerskiego w realizacji projektu, Zarządzeniem Marszałka Województwa Śląskiego w dniu 22 kwietnia 2020r. został powołany Zespół projektowy w skład, którego weszli przedstawiciele zarówno Partnerów oraz Lidera.

Budżet projektu

  • Planowana całkowita wartość projektu - 5 765 036,57 zł (w tym wydatki kwalifikowalne 5 426 794,20 zł),
  • Dofinansowanie Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 4 612 775,07 zł,
  • Współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa to 542 679,42 zł

Okres realizacji projektu

Projekt realizowany przez 27 miesięcy, tj. sierpień 2019r. - październik 2021r.

Linki do stron zewnętrznych
Wybór projektu „InfoSmogMED” do dofinansowania - uchwała zarządu
Wydanie Decyzji Zarządu Województwa Śląskiego przyznającej dofinansowanie dla projektu własnego realizowanego przez Województwo Śląskie w ramach Działania 2.1.