Inne formy kooperacji

1. Regionalny Trójkąt Weimarski

Cenną inicjatywą z udziałem regionu jest współpraca trójstronna w ramach Regionalnego Trójkąta Weimarskiego realizowana od 2001 roku przez Województwo Śląskie, Nadrenię Północną-Westfalię i region Nord-Pas de Calais. Współpraca obejmuje następujące priorytetowe obszary współpracy (w ramach wymienionych obszarów realizowane są corocznie trzy projekty naprzemiennie na terytorium jednego z partnerów):

  • przekształcenia gospodarcze, ekologiczne, społeczne i kulturalne terytoriów (w ramach współpracy odbywają się konferencje z udziałem przedstawicieli trzech regionów oraz zaproszonych gości),
  • mobilność młodych ludzi (od 2000 r. organizowane są tzw. Szczyty Młodzieży Regionalnego Trójkąta Weimarskiego – program obejmuje tygodniowe warsztaty, spotkania i debatę z szefami regionów na tematy nurtujące młodych Europejczyków),
  • kultura regionalna (projekt zapoczątkowany w 2011 r., przykładowe działania to debata literacka z udziałem pisarzy reprezentujących trzy regiony partnerskie oraz „Kulturatrium” – rezydencja artystyczna artystów reprezentujących trzy regiony).

2. Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o.

Województwo Śląskie wraz z Województwem Opolskim, Krajem Morawsko-Śląskim oraz Samorządowym Krajem Żylińskim utworzyły Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej (EUWT) TRITIA z o.o. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 2013 roku i ma swoją siedzibę w polskim Cieszynie. Główne cele działań i projektów realizowanych w ramach EUWT TRITIA koncentrują się na dziedzinach mających priorytetowe znaczenie dla wszystkich regionów członkowskich. Są to: transport, współpraca gospodarcza, ruch turystyczny, energetyka, kultura. EUWT (ang. European Grouping of Territorial Cooperation – EGTC) to instrument prawny wprowadzony przez prawo wspólnotowe pozwalający na tworzenie sformalizowanych grup współpracy przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich (www.egtctritia.eu).

3. Europejski Szlak Dziedzictwa Przemysłowego ERIH

Województwo Śląskie jest członkiem Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego ERIH. ERIH skupia ponad 1000 obiektów zlokalizowanych w 44 krajach Europy, prezentujących historię rozwoju przemysłu na starym kontynencie. Głównym celem stworzonej sieci jest promocja wspólnego europejskiego dziedzictwa industrialnego, prowadzenie badań dot. historii społecznej oraz kultury epoki przemy¬słowej, a także wprowadzanie na rynek atrakcji turystycz-nych powstałych w obiektach poprzemysłowych. (www.erih.net).