Innowacje w sieci

 Zdjęcie Zdjęcie
Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych powiększa się o obszar związany z technologiami dla przemysłu lotniczego i o obszar produkcji i przetwarzania materiałów

W uroczystym podpisaniu porozumienia na rzecz współpracy w ramach sieci z nowymi obserwatoriami uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Wojciech Kałuża, Barbara Juszczyk - sieć badawcza Łukasiewicz - Instytut Metali Nieżelaznych, Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, Dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej oraz Bartłomiej Płonka, Śląskie Centrum Naukowo - Technologiczne Przemysłu Lotniczego sp z o.o.

„Innowacje są motorem zmian, dlatego niezbędna jest współpraca instytucji naukowych z przedsiębiorcami. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych jest systematycznie rozwijana i stała się unikalnym narzędziem zarządzania regionalną polityką innowacyjną” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Przyłączenie nowych obserwatoriów specjalistycznych ma przyczynić się do rozszerzenia proponowanego wsparcia i usprawnienia zarządzania rozwojem w zakresie regionalnego potencjału naukowo-technologicznego.

Zakres działania obserwatorium specjalistycznego obejmuje gromadzenie informacji i danych niezbędnych dla władz regionu do zdiagnozowania potencjału w danym obszarze technologicznym, monitorowanie i ocenę wpływu interwencji publicznych na rozwój obszaru technologicznego, pełnienie funkcji „animatora i doradcy” dla przedsiębiorców, jednostek wspierających rozwój regionu, oferując w zależności od potrzeb usługi w formie doradztwa i szkoleń, organizowanie wydarzeń, spotkań, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych itp., współpracę z obserwatoriami krajowymi i zagranicznymi, reprezentowanie Regionalnej Sieci Obserwatoriów Specjalistycznych w innych przedsięwzięciach w zakresie danej specjalizacji.

Obserwatorium specjalistyczne w obszarze technologie dla przemysłu lotniczego reprezentowane jest przez Śląskie Centrum Naukowo-Technologiczne Przemysłu Lotniczego. Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze produkcji i przetwarzania materiałów, reprezentowane jest przez Politechnikę Śląską oraz Sieć Badawczą Łukasiewicz Instytut Metali Nieżelaznych.

********

Założeniem Sieci Obserwatoriów jest tworzenie przestrzeni komunikacji i współpracy, a także wymiany danych między środowiskami przedsiębiorstw i środowiskiem naukowo-badawczym oraz instytucjami otoczenia biznesu. Przed przystąpieniem nowych obserwatoriów w skład Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych wchodziły:

• Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze technologie dla ochrony środowiska – którego liderem jest Główny Instytut Górnictwa;

• Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze technologie Informacyjne i Telekomunikacyjne – którego liderem jest Park Naukowo-Technologiczny Technopark Gliwice;

• Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze technologie dla energetyki – którego liderem jest Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum;

• Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze technologie dla medycyny – którego członkami są Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach oraz Konsorcjum w składzie: Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju, Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Z. Religi oraz Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej;

• Obserwatorium Specjalistyczne w obszarze nanotechnologie i nanomateriały – którego członkami są: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Fundacja Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych PAN.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  Zdjęcie  Zdjęcie