Jak utrzymać rozwój samorządów?

 fot. UMWS fot. UMWS
W Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju "Potrzeby inwestycyjne jednostek samorządu terytorialnego po 2020 roku – czy stać nas na rozwój?"

W obradach, na zaproszenie ministra Jerzego Kwiecińskiego, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

Celem konferencji była debata nad potrzebami inwestycyjnymi jednostek samorządu terytorialnego i możliwościami ich finansowania.Eksperci ministerstwa przedstawili m.in. analizę kosztów funkcjonowania inwestycji jednostek samorządu terytorialnego sfinansowanych z funduszy UE. Dyskutowano także o potrzebach inwestycyjnych w następnym okresie programowania UE.

Podczas dyskusji Marszałek Jakub Chełstowski przedstawił wyniki analizy RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wskazują one, że ogólny potencjał finansowy śląskich jednostek samorządu terytorialnego wydaje się być obecnie na tyle stabilny, także na tle innych regionów, że nie budzi obaw co do dalszej aktywności aplikacyjnej w obecnej perspektywie w ramach RPO. Zdaniem marszałka Jakuba Chełstowskiego na zwiększenie możliwości inwestycyjnych jednostek samorządowych po 2020 roku, może mieć wpływ zastosowanie partnerstwa publiczno-prywatnego w projektach unijnych. Ważne może być „schłodzenie” popytu na rynku usług i dostaw budowlanych. Obecnie następuje koncentracja tego typu robót z danego obszaru np. termomodernizacja, budowa dróg, rewitalizacja infrastruktury itd. To wynika z intensywnie prowadzonych naborów projektów, co miało zagwarantować szybką realizację inwestycji. W kontekście przyszłej perspektywy finansowej 2021-2027 istotne byłoby równomierne rozłożenie konkursów dla jednostek samorządu terytorialnego w całym okresie programowania, aby nie obciążać nadmiernie budżetów koniecznością finansowania wkładów własnych dla zbyt wielu projektów naraz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS  fot. UMWS